Data Analytics for Social Impact! Day 3

Day 3
KarrieraLajmeStorje suksesi

Data Analytics for Social Impact! Day 3

Analiza e të Dhënave për Ndikim Social! Dita 3 e Shkollës Verore përfshin punëtori, një sesion ‘HiTalk’, sesione mentorimi dhe një aktivitet social në Observatorin dhe Planetariumin e Prishtinës. 🚀📊🔭

 

#Inovacion #AnalizaETëDhënave #ShkollaVerore

 

Data Analytics for Social Impact! Day 3 of the Summer School features workshops, a HiTalk Session, mentoring sessions, and a social activity at the Pristina Observatory & Planetarium. 🚀📊🔭

 

#Innovation #DataAnalytics #SummerSchool

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!