Cilesia

STUDIME KUALITATIVE NË SHKENCAT SHËNDETËSORE

Studentë të Kolegjit Heimerer

lINDA UKIMERAJ HARRIS

Udhëheqëse e Zyrës së Cilësisë në Kolegji Heimerer

elsa
hamitaga

Asistente në Zyrën e Cilësisë në Kolegji Heimerer

Sigurimi i cilësisë në Kolegjin Heimerer, si pjesë e vizionit dhe misionit të tij, synon krijimin e një kulturë të cilësisë, promovimin dhe arritjen e nivelit më të lartë të cilësisë dhe standardeve në veprimtaritë arsimore dhe shkencore, si dhe aktivitetet profesionale, shërbimet administrative. Për më tepër, sistemi i sigurimit të cilësisë, shërben për përmbushjen e standardeve dhe direktivave që dalin nga ana e Rrjeti Evropian për Sigurimin e Cilësisë (ENQA).

Mekanizmi kryesor për sigurimin e cilësisë është Zyra e Cilësisë e cila është përgjegjëse për realizmin e suksesshëm të proceseve të sigurimit të cilësisë. Zyra e cilësisë është garantuese e cilësisë në institucionin tonë, duke vlerësuar të gjitha aspektet e rëndësishme që influencojnë të mësuarit e studentëve nga perspektiva të ndryshme. Vlerëson periodikisht efikasitetin e veprimtarive mësimore e kërkimore, si dhe propozon ndryshime për përmirësime të nevojshme. Gjithashtu, Zyra e Cilësisë koordinon procedurat për vlerësim dhe akreditim të programeve sipas standardeve të vendosura nga Agjencia e Kosovës për Akreditim dhe atyre ndërkombëtare.

Akreditimi
Akreditimi është një proces I sigurimit të cilësisë sipas standardeve ndërkombëtare të përcaktuara nga ENQA dhe EQAR për t'u kualifikuar në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe efikase akademike. . Krahas procesit të akreditimit në Kosovë sipas Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim, Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Udhëzimeve Administrative përkatëse, Kolegji Heimerer ka ndërmarrë procesin e akreditimit ndërkombëtar me Agjencinë Gjermane EVALAG dhe që nga viti 2021, kemi arritur akreditim ndërkombëtar institucional dhe të të gjitha programeve studimore, si në vijim:

Fakulteti i Shkencave
Shëndetësore dhe Infermierore: Infermieri (BSc)
Praktikë e Avancuar Infermierore (MSc)
Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore (MSc)
Kujdesi Shendetësor Digjital (MSc)

Fakulteti i Shkencave
Shëndetësore Terapeutike:
Shkencat Shëndetësore për Profile Terapeutike (Bsc):
Logopedi
Ergoterapi

Fakulteti i Shkencave
Shëndetësore Diagnostike:
Teknik Laborator (Bsc)
Shkencat Mjekësore Laboratorike (MSc)

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike:
Psikologji (BSc)
Psikologji Klinike (MSc)
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!