Karriera

Bëhu pjesë e jona

Shiko mundësitë tua dhe fillo udhëtimin me ne!

Konkurset e hapura

Të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet e konkurseve të hapura janë të motivuar të aplikojnë!

Asistent/e Administrativ/e

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023

Roli

Roli i asistentit/es administrativ të Prorektoratit në Kolegjin Heimerer është që të mbështesë zyrën e prorektoratit në aktivitetet ditore administrative, planet dhe çështjet lidhur me planin vjetor.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Dorëzimi i Dokumentacionit

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023.

Koordinator/e i/e proceseve mësimore

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023

Roli

Koordinimi i proceseve të mësimit. Përgjegjësia bie që të koordinoj dhe mbikëqyrë procesin e punës në aspektin akademik, ndihmon Prorektorin për Mësim per politikat zhvillimore për programet studimore. I propozon Pro rektorit për mësim për shqyrtim në Këshillin Akademik për miratim stafin akademik para çdo viti akademik. Punon ngushtë me Pro-rektorin dhe dekanatet për implementim të planit të veprimit dhe mbështet dekanatet në rast nevoje për çështje të ndryshme rreth programeve studimore, dhe çështjeve studentore.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Dorëzimi i Dokumentacionit

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023.