Karriera

Bëhu pjesë e jona

Shiko mundësitë tua dhe fillo udhëtimin me ne!

Konkurset e hapura

Të interesuarit të cilët i plotësojnë kushtet e konkurseve të hapura janë të motivuar të aplikojnë!

Pro-Rektor për Mësim

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën erisa.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi do të jetë i hapur nga data 05.01.2024 deri me 15.01.2024.

Roli

Udhëheqja e Prorektoratit për mësim. Kjo zyrë organizon dhe mbikëqyrë procesin e punës në aspektin akademik, propozon politika zhvillimore për programet studimore, propozon hapjen e programeve të reja akademike dhe siguron standardet e programeve per akreditim te tyre. I propozon Këshillit Akademik për miratim stafin akademik para çdo viti akademik. Punon ngushtë me rektoren dhe dekanët për implementim të planit të veprimit dhe mbështet dekanët në rast nevoje për çështje të ndryshme rreth programeve studimore, praktikave dhe çështjeve studentore.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Kompenzimi Financiar

Dorëzimi i Dokumentacionit


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën erisa.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Sekretar

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën erisa.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi do të jetë i hapur nga data 05.01.2024 deri me 15.01.2024.

Roli

Sekretari/Udhëheqësi i Zyrës Ligjore është përgjegjës për të gjitha çështjet ligjore të të gjithë institucionit. Këtu përfshihen:

- Përputhshmëria ligjore e të gjitha proceseve institucionit

- Dhënia e këshillave ligjore rektores dhe Bordit

- Udhëheqja e proceseve për çështjet profesionale, administrative dhe teknike për nga komponenta ligjore, si dhe udhëzimi i proceseve të Institucionit, në aspektin ligjor.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Kompenzimi Financiar

Dorëzimi i Dokumentacionit


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën erisa.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Asistent/e Administrativ/e

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023

Roli

Roli i asistentit/es administrativ të Prorektoratit në Kolegjin Heimerer është që të mbështesë zyrën e prorektoratit në aktivitetet ditore administrative, planet dhe çështjet lidhur me planin vjetor.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Dorëzimi i Dokumentacionit

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023.

Koordinator/e i/e proceseve mësimore

APLIKIMI


Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.


Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023

Roli

Koordinimi i proceseve të mësimit. Përgjegjësia bie që të koordinoj dhe mbikëqyrë procesin e punës në aspektin akademik, ndihmon Prorektorin për Mësim per politikat zhvillimore për programet studimore. I propozon Pro rektorit për mësim për shqyrtim në Këshillin Akademik për miratim stafin akademik para çdo viti akademik. Punon ngushtë me Pro-rektorin dhe dekanatet për implementim të planit të veprimit dhe mbështet dekanatet në rast nevoje për çështje të ndryshme rreth programeve studimore, dhe çështjeve studentore.

Përgjegjësitë

Njohuritë, Aftësitë dhe Prirjet

Ambienti lehtësues

Dorëzimi i Dokumentacionit

Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit për të aplikuar duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim: CV si dhe Dëshmitë e Shkollimit apo kualifikimeve përkatëse.

Dokumentet duhet të dorëzohen me kohë sipas afatit të konkursit. Dokumentet duhet të dorëzohen tek në formë elektorinke në email adresën rina.halilaj@kolegji-heimerer.eu

Konkursi mbetet i hapur nga data 01.09.2023 deri me 11.09.2023.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!