Konkurs pune: Pozita Recepsionist/e.

Ju ofrojmë një mundësi punësimi në Qendrën Terapeutike Heimerer, pranë Kolegjit Heimerer.

Pozita Recepsionist/e. 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në karriera@kolegji-heimerer.eu dhe alba.ymerhalili@kolegji-heimerer.euCV-në në formatin Europass ose një përshktim të njohurive që i ka për pozitën që aplikon, së bashku me dëshmitë për përvojën paraprake të punës dhe përgatitjen shkollore.

Dita e fundit për aplikim është 20.08.2019, në ora 17:00.

Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

Kolegji Heimerer ofron mjedis atraktiv për punë arsimore dhe profesionale
dhe është një vend ideal për personat që kërkojnë të aplikojnë përvojën akademike dhe profesionale.
Kolegji Heimerer aplikon të drejta të barabarta në punësim për të gjithë

 

Shkarkojeni dokumentin për t’i parë të gjitha kushtet dhe kriteret rreth pozites!

Termet e References recepsioniste