Organogrami

Rreth nesh

Misioni dhe
Vizioni

MISIONI
Misioni i Kolegjit Heimerer është t'u ofrojë profesionistëve të ardhshëm aftësitë e avancuara të nevojshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore, në interes të individëve dhe shoqërisë. Për të ofruar programe studimi cilësore dhe aplikative, të orientuara drejt standardeve ndërkombëtare, nevojave të shoqërisë dhe tregut të punës, Kolegji Heimerer ofron arsim cilësor përmes hulumtimit të bazuar në evidencë, bashkëpunimit ndërkombëtar, mësimdhënësve të kualifikuar dhe metodave moderne dhe inovative të mësimdhënies.

VIZIONI
Vizioni i institucionit tonë është të njihet si një lider kombëtar dhe rajonal në edukimin e kujdesit shëndetësor përmes përsosmërisë dhe inovacionit në mësimdhënie dhe shërbime.

VLERAT
Shërbimi ndaj shëndetit të njerëzimit duke punuar aktivisht me komunitetin, shtetin, dhe duke ndarë përvojat me rajonin dhe botën. Mendësia e bashkë - krijimit përmes ndarjes së përgjegjësive dhe sukseseve. Planifikimi përtej së tashmes në aspekt kohor dhe hapësinor.
Kolegji Heimerer në vazhdimësi përfshihet në projekte ndërkombëtare që kanë për qëllim hulumtimin dhe ngritjen e kapaciteteve rajonale në fushën e shëndetësisë. Studentët kanë mundësi të kyçen në këto projekte për punë praktike dhe avancim akademik.
 
Kolegji Heimerer është pjesë e familjes së kolegjeve Heimerer në Gjermani. Bashkëpunimet e ndërsjella mundësojnë shkëmbim studentësh mes kolegjeve dhe bashkëpunime grupore ndërkombëtare.
 
Kolegji Heimerer bashkëpunon ngushtë me klinika vendore dhe ndërkombëtare. Studentët kanë mundësi që ta kryejnë punën praktike profesionale gjatë studimeve duke u punësuar në institucione shëndetësore jashtë vendit përmes Programit Internacional të Karrierës (PIK).

Affordability

Our financial aid program makes UniCamp affordable for every family throughout the world.
Learn more

Academics

An education at UniCamp has limitless possibilities. Our courses are taught by esteemed faculty members.
Learn more

Inspiring Student Life

Our residential system creates more opportunities for learning with peers and professors from different backgrounds.
Learn more
0

Opened in

0

Students

0 %

Graduation rate of our student

0

Faculty

Visiting UniCamp

Studying business at UniCamp is a great way to enhance your career. In today’s competitive environment, professionals need the skills to adapt to an ever-changing business world.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!