Zyra për Diploma

Diploma e Kolegjit Heimerer njihet në të gjitha universitetet dhe institucionet e arsimit të lartë në të gjitha vendet e botës. Këtë e dëshmon numri i madh i studentëve të cilët tashmë kanë vazhduar studimet Master në universitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Studentët të cilët marrin diplomë nga Kolegji Heimerer mund ti qasen punës shumë lehtë si në Kosovë ashtu edhe në botë me fokus të veçantë në shtetet gjermano-folëse.

Vlefshmërinë e diplomave të Kolegjit Heimerer e garanton MASHT dhe Agjencioni i Kosovës për Akreditim.

Kolegji Heimerer për të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet jashtë vendit ose të fillojnë punë ofron  edhe shtojcën e diplomës e cila përmban përshkrimin e programit të studimeve të detajuar.

Kolegji Heimerer ofron formën  e veçantë të diplomimit duke e bërë diplomimin më të lehtë për studentë dhe punimin e  diplomës  me cilësore.

Diplomimi në Kolegjin Heimerer mbahet në tre kollokfiume. Të gjitha këto kollokfiume mbrohen para komisionit për diplomim, ku prezantohet puna e studentit gjë që siguron që punimi i diplomës të jetë mjaft cilësor dhe një hulumtim i plotë i lëmisë e cila përzgjidhet të hulumtohet.

Stafi

Ardiana Beqiri, Zyrtare për Diplomim

ardiana.beqiri@kolegji-heimerer.eu

 

 

 

Majlinda Tanushi

majlinda.tanushi@kolegji-heimerer.eu

 

 

 

 

Kalendari i diplomimit BSc

Janar Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë: 15 Shtator –  30 Shtator
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Tetor
Kollokfiumi i parë 05 Nëntor
Kollokfiumi i dytë 30 Djetor
Kollokfiumi i tretë 28 Shkurt

 

Prill Afati i fundit për paraqitje të kërkeses për temë: 15 Janar – 30 Janar
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Shkurt
Kollokfiumi i parë 05 Mars
Kollokfiumi i  dytë 28 Mars
Kollokfiumi i  tretë 30 Prill

 

Qershor – Korrik Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë:15 Prill – 30 Prill
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Maj
Kollokfiumi i parë 05 Qershor
Kollokfiumi i  dytë 30 Qershor
Kollokfiumi i  tretë 15 Korrik

 

Dhjetor Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Qershor  – 30 Qershor
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Qershor
Kollokfiumi i parë 05 Shtator
Kollokfiumi i  dytë 30 Shtator
Kollokfiumi i  tretë 15 Tetor

 

Kalendari i diplomimit MSc

Prill Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Shtator –  30 Shtator
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Tetor
Kollokfiumi 30 Dhjetor
Mbrojtja 28 Shkurt

 

Qershor Korrik Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Janar – 30 Janar
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Shkurt
Kollokfiumi 30 Prill
Mbrojtja 30 Qershor-15 Korrik

 

Tetor Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës:15 Prill – 30 Prill
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Maj
Kollokfiumi 30 Korrik
Mbrojtja 15 Tetor

 

Janar Afati i fundit për paraqitje të kërkesës për temë të Diplomës: 15 Qershor  – 30 Qershor
Aprovimi i temës dhe mentorit 08 Korrik
Kollokfiumi 30 Shtator
Mbrojtja 15 Janar

ZYRA E DIPLOMAVE DHE VERIFIKIMEVE

PYETJET MË TË SHPESHTA