Teknik Laboratori (BSc)

>

Teknik Laboratori (BSc)

Dekan i Programit Shkencat Shëndetësore Diagnostike

Dr. Valon Morina

 

Asistente e Programit

PhD Cand. Dua Danjolli-Hashani

Dua Danjolli-Hashani ka përfunduar Fakultetin e Kimisë në Universitetin e Prishtinës ndërsa studimet master i ka përfunduar në degën Biokimi Mjekësore në Universitetin Balikesir, në Turqi. Tani është në vazhdim të studimeve të doktoratës, drejtimi Biokimi, në Universitetin Trakya, në Turqi. Përderisa studionte në Turqi, ajo ishte asistente në Universitetin Balikesir, për lëndët: Kimi Klinike dhe Biokimi, ndërsa edhe ka punuar në Spitalin Zbatues dhe Hulumtues të Shëndetësisë, në laboratorin biokimik, në Balikesir. Nga viti 2017 është e angazhuar në Kolegjin Heimerer si ligjëruese e disa moduleve profesionale dhe asiston në mbajtjen e praktikave në programin ‘Teknik Laboratori”

SEMESTRI I-RË

Shkenca Sociale te Aplikuara

Bazat te Bioanalizës

Baza të Biomjekësisë

Lëngje të trupit 1

 

SEMESTRI II-TË

Vendosje Klinike 1

Vendosja Klinike II

Bazat e Komunikimit dhe Informacionit

Diagnoza Laboratorike, sistemet organike dhe Funksionet

Diagnoza Laboratorike- Lëngjet e trupit 2

Sistemet Organike dhe qelizat 1

 

SEMESTRI III-TË

Sistemet organike dhe Qelizat 2

Struktura molekulare dhe qelizore

Diagnostikë Laboratorike, Sistemet Organike dhe Qelizat

Metodat e Hulumtimit Shkencor

Reflektim ne procesin e mesimnxenjes 3+

Praktika Klinike II

 

SEMESTRI IV-TË

Vendosje Klinike 2 (75 orë)

Informacion dhe Komunikim ndërkombëtar

Diagnostika Laboratorike e Qelizave dhe Struktura Molekulare

Menaxhimi i cilesise ne sisteme shendetesore

Metodat e Hulumtimit Shkencor

Vendosja Klinike 2 (125 orë)

 

SEMESTRI V-TË

Informacion dhe Komunikim Profesional

Menaxhim i Projektit dhe Hulumtim

Vendosje Klinike III

 

SEMESTRI VI-TË

Profesionalizmi dhe Akademizimi

Ligji dhe Ekonomia ne Sistemin e Ruajtjes se Shëndetit

Informacion dhe Komunikim Profesional 2

Vendosje Klinike III