/ProgrametMaster
PROGRAMET MASTER
Fakulteti i Shkencave Shëndetësore dhe Infermierore
MSc MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE
Programi i menaxhimit të institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore aftëson studentët në administrimin dhe transformimin e institucioneve dhe sistemeve shëndetësore.
MSc. INFERMIERI (ADVANCE NURSING PRACTICE)
Programi i praktikës së avancuar infermierore mundëson zhvillimin dhe avancimin e mëtejshëm të njohurive dhe aftësive për ata që punojnë në çdo degë të infermierisë.
Fakulteti i Shkencave Shëndetësore Diagnostike
MSc. MEDICAL LABORATORY SCIENCE
Programi në shkenca mjekësore laboratorike i përgatitë studentët për pozicione më të larta brenda mjediseve laboratorike, dhe i pajisë për t’u specializuar në kërkime biomjekësore.
Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike
MA PSIKOLOGJI VLERËSIMI DHE INTERVENIMI
Programi i psikologjisë së vlerësimit dhe intervenimit i përgatitë studentët me aftësi në dhënien e shërbimeve psikologjike në të gjitha zyrat e sektorit privat dhe shtetëror.
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER