/ProgrametMaster
PROGRAMET MASTER
MSc MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE
Programi i menaxhimit të institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore aftëson studentët në administrimin dhe transformimin e institucioneve dhe sistemeve shëndetësore.
MA PSIKOLOGJI VLERËSIMI DHE INTERVENIMI
Programi i psikologjisë së vlerësimit dhe intervenimit i përgatitë studentët me aftësi në dhënien e shërbimeve psikologjike në të gjitha zyrat e sektorit privat dhe shtetëror.
MSc SHKENCA MJEKËSORE LABORATORIKE
Programi në shkenca mjekësore laboratorike i përgatitë studentët për pozicione më të larta brenda mjediseve laboratorike, dhe i pajisë për t’u specializuar në kërkime biomjekësore.
PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)
Programi i praktikës së avancuar infermierore mundëson zhvillimin dhe avancimin e mëtejshëm të njohurive dhe aftësive për ata që punojnë në çdo degë të infermierisë.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri,
(Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

+ (383) 49 947 612

+ (383) 49 947 343

info@kolegji-heimerer.eu