Ri-NJOFTIMI PËR KONTRATË Furnizime

Ri-NJOFTIMI PËR KONTRATË

Furnizime

Konform  Nenit  27 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. ligjin Nr. 05/L-092

 

Nr. i prokurimit KH  019    003 136

I  AUTORITETI KONTRAKTUES: BPrAL Kolegji heimerer sh.p.k,

adresa : Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000.

e-mailadem.spahiu@kolegji-heimerer.eu

II LËNDA E KONTRATËS

II.1.1 Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: ” Furnizim me Paisje për Zyre dhe Shërbime të Përkthimit”

II.1.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit të mallrave:  Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000.

II.1.3 Informacione të marrëveshjes kornizë: Nuk  aplikohet,

III INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1.1 Sigurimi i ekzekutimit –Po (10% e vlerës totale te kontratës)

IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: Çmimi më i ulët

IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.2 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe dokumenteve të tjera

Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dosjen e tenderit data: 26.08.2019  koha 17:00; vendi: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000 Kati IV zyra 402.

Dokumentet me pagesë:    po          X   jo.

IV.3.3 Afati kohor për pranimin e tenderëve apo kërkesave për pjesëmarrje

27.08.2019 , koha 14:00; vendi: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000.

IV.3.5 Sigurimi i tenderit:  NUK KERKOHET

IV.3.8 Takimi për hapjen e tenderëve:

Data: 27.08.2019 , koha:14:20   vendi: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000 Kati IV zyra 402.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE                                                                      

V.1 ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit:

Rr. “Fehmi Agani” nr. 43 Prishtinë,

Në bazë të dispozitave të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. ligjin Nr. 05/L-092.

____________________________________________________________________________

Re-OBAVEŠTENJE O UGOVORU

Snabdevanje

Na osnovu člana 27 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092
Nabavka br. KH  019    003  136

I: UGOVORNI AUTORITET : BPrAL Kolegji heimerer sh.p.k,

adresa : Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik)

e-mail:  adem.spahiu@kolegji-heimerer.eu

II.1.1  Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: “Nabavka kancelarijske opreme i prevodilačkih usluga”

 II.1.2 Vrsta ugovora I lokacija predavanja snabdevanja:  Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000.

II.1.3 Informacije o okvirnom sporazumu:  Ne  potrebi               

III PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNICKE INFORMACIJE

III.1.1 (garancija izvršavanja )- 10% od vrednosti ugovora

DEO IV.2 : KRITERIJUMI DODELE UGOVORA

Najniža cena

IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

IV.3.2 Uslovi za uzimanje tenderskih dosijea i drugih dokumenata

Zadnji rok za prijem zahteva za tenderski dosije datum: 26.08.2019,  vreme:17:00; mesto: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000/sprat  IV. Br. kancelarije 402

Dokumenti sa plaćanjem:    da         x   ne.

IV.3.3 Vremenski rok za prijem tendera ili zahteva za učešće

datum   27.08.2019  vreme 14:00 mesto: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000

IV.3.5 Siguranje tendera – Ne  potrebi

IV.3.8 Sastanak za otvaranje tendera

Datum: 27.08.2019  vreme: 14:20   mesto: Veranda D4, Hyrja C dhe D, Lagja Kalabria, (Rruga për Veternik) Prishtinë 10 000/sprat  IV. Br. kancelarije 402

V.1 ŽALBE

Svaka zainteresovana stranka može da preda žalbu Organu za Razmatranje Nabavki:

Ul. “Fehmi Agani” br.. 43 Prishtinë,

Na osnovu dispozicija Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092.