Psikologjia e vlerësimit dhe intervenimit

>

Psikologjia e vlerësimit dhe intervenimit

SEMESTRI I-RË

1.    Metodat e avancuara në hulumtimet shkencore

2.    Psikoterapia Kognitive dhe Biheiviorale

3.    Zhvillimi i një testi

4.    Psikologji Zhvillimore  (Zgjedhore)

5.    Etika Profesionale (Zgjedhore)

6.    Praktikë

SEMESTRI II-TË
 1. Çrregullimet psikologjike të fëmijëve dhe adoleshentëve
 2. Metodat e vlerësimit,Vlerësimet dhe intervenimet Neuropsikologjike
 3. Psikoterapia Psikanalitike dhe Integrative
 4. Manualet diagnostifikuese (Zgjedhore)
 5. Statistikë e avancaur (Zgjedhore)
 6. Praktikë
SEMESTRI III-TË
 1. Çrregullimet psikologjike të të rriturve
 2. Këshillimet psikologjike
 3. Personaliteti dhe IQ testet
 4. Aplikimi i testeve
 5. Vështirësitë në të mësuar (Zgjedhore)
 6. Vlerësimet Psikologjike –Vlerësimi i interesimeve-Karrierës (Zgjedhore)
 7. Praktikë
SEMESTRI IV-TË

1.    Psikoterapia familjare

2.    Praktikë

3.    Teza e Masterit