Psikologjia e vlerësimit dhe intervenimit

2 vite 120 kredi

Programi Psikologji e Vlerësimit dhe Intervenimit, fokusohet në ofrimin e shërbimeve më moderne dhe më profesionale të intervenimit dhe vlerësimit psikologjik përmes mësimdhënies inovative dhe të orientuar në praktikë. Programi do pregadis profesionistë adekuat dhe të nevojshëm; ekspertë në psikodiagnostikë; psikoterapi dhe këshillim të sektorit publik, privat dhe shoqërisë e cila ka nevojë dhe kërkesë për shërbimet e natyrës së tillë.

Programi është i vetmi në Kosovë i kësaj natyre dhe ofron përgatitje akademike dhe profesionale mbi çështjet dhe fenomenet e ndryshme psikologjike që prekin fushën e vlerësimit dhe intervenimit. Programi është i adaptueshëm në rrethin shoqëror, dhe përgaditë profesionist apo psikolog klinik për mjediset, kulturat, karakteristikat e ndryshme të popullatës.

Të diplomuarit e këtij programi marrin titullin Psikolog Klinik dhe mund të punojnë në të gjitha zyrat e sektorit privatë dhe shtetëror ku janë te nevojshme shërbimet psikologjike të vlerësimit dhe intervenimit.

UDHËZIM_ADMINISTRATIV_(QRK)_NR._03_2018_PËR_GJUHËT_E_HUAJA_NË_PROGRAMIN_E_STUDIMIT_TË_CIKLIT_TË_DYTË_APO_TË_TRETË

SEMESTRI I-RË

Metodat e avancuara në hulumtimet shkencore

Etika Profesionale

Psikoterapia Kognitive dhe Biheiviorale

Zhvillimi I një testi

Psikologji Zhvillimore

Praktikë

SEMESTRI II-TË

Statistikë e avancaur

Çrregullimet psikologjike të fëmijëve dhe

adoleshentëve

Metodat e vlerësimit

Vlerësimet dhe intervenimet

Neuropsikologjikle

Psikoterapia Psikanalitike dhe Integrative

Manualet e Klasifikimit

Praktikë

SEMESTRI III-TË

 

Çrregullimet psikologjike të të rriturve

Këshillimet psikologjike

Personaliteti dhe IQ testet

Aplikimi I testeve

Vështirësit në të mësuar

Vlerësimet Psikologjike –

Vlerësimi i interesimeve-

Karrierës

Praktikë

SEMESTRI IV

Psikoterapia familjare

Praktikë

Tema MA