Psikologji Klinike

PROGRAMI studimor

MSc.
Psikologji
Klinike

120 KREDI ECTS
Të diplomuarit e këtij programi marrin titullin Psikolog Klinik dhe mund të punojnë në të gjitha zyrat e sektorit privatë dhe shtetëror ku janë te nevojshme shërbimet psikologjike të vlerësimit dhe intervenimit...

PROGRAMI
Programi MSc. Psikologji Klinike, fokusohet në ofrimin e shërbimeve më moderne dhe më profesionale të intervenimit dhe vlerësimit psikologjik përmes mësimdhënies inovative dhe të orientuar në praktikë. Programi nxjerrë profesionistë adekuatë dhe të nevojshëm; ekspertë në psikodiagnostikë; psikoterapi dhe këshillim të sektorit publik, privat dhe shoqërisë e cila ka nevojë dhe kërkesë për shërbimet e natyrës së tillë..

Programi është i vetmi në Kosovë i kësaj natyre dhe ofron përgatitje akademike dhe profesionale mbi çështjet dhe fenomenet e ndryshme psikologjike që prekin fushën e vlerësimit dhe intervenimit. Programi është i adaptueshëm në rrethin shoqëror, dhe përgaditë profesionistë apo psikologë klinikë për mjediset, kulturat, karakteristikat e ndryshme të popullatës..

Studentët mësojnë me metodologji e cila e lidhë ngushtë procesin e mësimit dhe praktikës si dhe punës së tyre. Zyra për këshillime psikologjike brenda në Kolegj drejohet dhe menaxhohet prej studentëve nën mbikqyreje të stafit profesional. Studentët punojnë në këtë zyre në fushën e ofrimit të vlerësimit, diagnozave, dhe tretmaneve psikologjike. Kjo punë do të jetë e lidhur ngushtë me procesin e mësimit.
msC. PSIKOLOGJI KLINIKE

Kosto
Financiare

2,000.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,800.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

BURSË

30%

Studentët që kalojnë intervistën pranuese me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane).

Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likuiduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje qëpërkojnë me vlerat institucionale.
Rishikimi i bursave bëhet çdo vit pasi të përfundoj afati i Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.
MSC. PSIKOLOGJI KLINIKE

Stafi
Akademik

MSC. PSIKOLOGJI KLINIKE

Kurrikula 2023-2025

MSC. PSIKOLOGJI KLINIKE

Praktikat
2023-2026

MSC. PSIKOLOGJI KLINIKE

Praktikat
2023-2025

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!