/projektet
PRO-REKTORATI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBETAR
Diskutimi i projektit nga stafi i Kolegjit Heimerer
Fusheveprimtaria: Pro-rektorati për Projekte dhe Bashkëpunim dhe Ndërkombëtare (PPBN) është i përfshirë kryesisht në zhvillimin dhe menaxhimin e partneriteteve dhe projekteve ndërkombëtare që avancojnë qëllimet kërkimore, arsimore dhe informuese të institucionit. Kjo përfshin bashkëpunimin me universitete, organizata dhe individë ndërkombëtarë, lehtësimin e shkëmbimeve të studentëve dhe fakulteteve, zhvillimin e programeve të përbashkëta kërkimore dhe sigurimin e fondeve për iniciativat ndërkombëtare. Gjithashtu, PPBN është përgjegjës për menaxhimin dhe monitorimin e granteve dhe kontratave, promovimin e mirëkuptimit dhe diversitetit ndërkulturor, si dhe komunikimin dhe raportimin mbi progresin tek menaxhmenti i institucionit dhe palët e jashtme të interesuara. Në përgjithësi, fokusi është në zgjerimin e gjurmës globale të institucionit dhe në rritjen e reputacionit të tij si lider në arsimin dhe kërkimin ndërkombëtar, duke vepruar si një ndërlidhës midis Evropës Perëndimore dhe Juglindore.
STAFI
PPBN përbëhet nga një grup multidisciplinar i përbërë nga studentë, akademik dhe jo-akademik, me përvojë nga sektorë të ndryshëm nga Kosova dhe jashtë saj.
Adnan Hoxha
Pro-Rektor
adnan.hoxha@kolegji-heimerer.eu
Aida Hoxha
Koordinatore ligjore dhe administrative për projekte
aida.hoxha@kolegji-heimerer.eu
Endrit Nimani
Koordinator për bashkëpunime ndërkombëtare dhe projekte
endrit.nimani@kolegji-heimerer.eu
Albin Pllana
Koordinator për bashkëpunime ndërkombëtare dhe projekte
albin.pllana@kolegji-heimerer.eu
Erza Haxhi-Jakupi
Koordinator për bashkëpunime ndërkombëtare dhe projekte
erza.haxhi-jakupi@kolegji-heimerer.eu
Iliria Ibrahimi
Koordinator për bashkëpunime ndërkombëtare dhe projekte
iliria.ibrahimi@kolegji-heimerer.eu
KONTAKTI:
Numri:
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
Email:
icp@kolegji-heimerer.eus
Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER