Modulet Ergoterapi

Lista e moduleve në Shkencat Shëndetësore Terapeutike/Specializimi Ergoterapi BSc

Semestri i I-rë

 • Teoria dhe Historia e Ergoterapis 1, 6 ECTS KREDI

Të kuptuarit e zhvillimit të ergoterapisë, angazhimit dhe modeleve ergoterapeutike

 • Performanca profesionale për gjatë gjithë jetës, 6 ETCS

Thekson lloje te ndryshme të performancave për gjate viteve dhe tregon ndikimin e modeleve ne performancën angazhuese.

 • Shkrimi Akademik, 6 ECTS KREDI

Teknika të ndryshme të lexuarit dhe shkruarit akademik.

 • Gjuhë Angleze, 6 ECTS KREDI

Shkathtësi pasive dhe aktive të gjuhës.

 • Kushtet Shëndetësore I, 6 ECTS KREDI

Njeriu i shëndosh, kondicioni fizik, zhvillimi. Kushtet dhe përmbajtjet bazë të funksioneve fizike, si p.sh. Sistemi nervor i njërit, sistemi kardiovaskular, sistemi lokomotor, lëkura, etj.

 • Laboratoret 1, 6 ECTS KREDI

Fushat terapeutike të veprimit, Intership në mjedise me popullata të ndryshme relevante(p.sh. kopshte, shkolla fillore, shtëpi të inferimirëve, spitale).

 • Hyrje në strukturat e sistemit të kujdesit shëndetësor, 6 ECTS KREDI

Aftësi të principeve bazike të sistemit shëndetësor, sigurimeve shëndetësore dhe rregulloreve politike shëndetësore në Republikën e Kosovës.

 • Kushtet shëndetësore II, 6 ECTS KREDI

ortopedi, neurologji dhe traumatologji Hyrje e përgjithshme në fiziologji dhe patologjinë e ekstremiteteve të sipërme

 • Kushtet shëndetësore III: psikiatria dhe pediatria, 6 ECTS KREDI

Hyrje e përgjithshme në psikiatri dhe psikopatologji. Dëmtim funksional sipas ICD-10, siç është skizofrenia, çrregullimet emocionale, çrregullime të lidhura me stresin, etj.

 • Procesi dhe diagnostikimi ergoterapeutik, qasja e klientit në qendër, 6 ECTS KREDI

Modelet e vlerësimit dhe diagnostikimit terapeutik ,trajtohen  gjatë këtij kursi të studimit.

 • Fushat terapeutike të veprimit, 6 ECTS KREDI

Fushat e veprimit terapeutik, sidomos punës me fëmijët dhe të rriturit, të cilat janë të kufizuara në aftësinë e tyre për të vepruar.

 • Laboratoret II: ET në fushat e neurofiziologjisë/neuropsikologjisë/ortopedisë, 6 ECTS KREDI

Vlerësoni çrregullime të ndryshme në funksionet vepruese (p.sh. si në praktikat private apo spitale). Vlerësimi i mbikëqyrur, planifikimi i trajtimit dhe trajtimi i fëmijëve me çrregullime të ndryshme në funksionet vepruese.

Semestri i III-të

 • Dëshmia e bazuar në praktikë dhe të kuptuarit e hulumtimit, 6 ECTS KREDI

Hyrje në historinë e praktikës  e bazuar në dëshmi. Integrimi i principeve te hulumtimit në praktikën klinike të bazuar në dëshmi.

 • Trajtimi në OT II: Trajtimi neuronzhvillimore dhe përvetësimi i shkathësive motorike në kornizën e referimi, 6 ECTS KREDI

Thekson përdorimin e kornizave, të zhvillimit të sjelljes dhe njohës të referencës brenda procesit.

 • Trajtimi në OT III: Korniza rehabilituese e referimit(rehabilitimi angazhuese), 6 ECTS KREDI

Thekson  përdorimin  e  kornizave  rehabilituese  dhe  të  sjelljes  të  referencës  brenda  procesit ergoterapeutik për të rivendosur, ruajtur dhe promovuar pjesëmarrjen në punë.

 • Mjeshtëria dhe teknikat krijuese I, 6 ECTS KREDI

Analiza e kërkesave të aktivitetit, krijimi i veprave artizanale (punë dore), zhvillimi i teknikave të thjeshta dhe ushtrimi në grup.

 • Arsyetimi Klinik, 6 ECTS KREDI

Arsyetimi klinike mbështet vendimin terapeutik në proceset vendimmarrëse në lidhje me diagnozës dhe terapisë së klientëve, ndihmon për një reflektim sistematik dhe për këtë arsye ofron një bazë të rëndësishme për terapi profesionale.

 • Laboratorët III: Ergoterapia në fushat psikosociale, 6 ECTS KREDI

Përfshijnë aftësitë bazë praktike të nevojshme për ushtrime si një Ergoterapeut me fokus ne zhvillimin e çrregullimeve te funksioneve.

 • Statistikë dhe Eipdemiologji. Statistikë: Përkufizimi, Origjina dhe Bazat e statistikave. 6 ECTS KREDI
 • Trajtimi në OT I: Zhvillimi, shqisor, sjelljen dhe kornizat e njohjes të referimit, 6 ECTS KREDI

Thekson përdorimin e kornizave, të zhvillimit të sjelljes dhe njohjes së referencës brenda procesit terapeutik për të rivendosur,  ruajtur dhe për të promovuar funksion profesionale të individit.

 • Mjeshtëria dhe teknikat krijuese 2, 6 ECTS KREDI

Duke punuar, lexuar dhe kuptuar planet e thjeshta të ndërtimit, metoda të ndryshme krijuese: skica, media të përziera, forma spontane, lojëra me figura tekniko-produktive / art dhe eksplorimit të projektimit dhe reflektimit të procesit të punës.

 • Laboratoret IV: Ergoterapia në fushën e rehabilitimit angazhues, 6 ECTS KREDI

Vlerësoni çrregullime të ndryshme në funksionet vepruese (p.sh. si në praktikat private apo spitale). Vlerësimi i mbikëqyrur, planifikimi i trajtimit dhe trajtimi i fëmijëve me çrregullime të ndryshme.

Semestri i V-të

 • Hyrje në metodat kualitative dhe kuantitative në hulumtime, 6 ECTS KREDI

Dizajnet e studimit kualitativ dhe kuantitativ.  Hyrje ne metodat e hulumtimit kuantitativ (fokusimi ne pyetësorë). Hyrje ne metodat e hulumtimit kualitativ (fokusimi ne intervista).

 • Teknologjia ndihmëse dhe përshtatja e ambientit, 6 ECTS KREDI

Metodat  e  përzgjedhjes  dhe  përshtatjen  (ndihmëse)  teknologji  për  të  nxitur  pjesëmarrjen  në profesion.

 • Laboratori V: Provimi i praktikes, 9 ECTS KREDI

Vlerësoni çrregullime të ndryshme në funksionet vepruese (p.sh. si në praktikat private apo spitale).

 • Çështjet etike dhe diverziteti, 6 ECTS KREDI

Principet etike dhe rregullat. Kodet e ndryshme etike. Pasqyrimi i historive të ndryshme sociale dhe kulturore në lidhje me shëndetin prindësinë, komunikim dhe mësimin.

 • Hyrje në ekonominë e biznesit/Bashkëpunimi ndërprofesional, 8 ECTS KREDI
 • Hyrje në ekonominë biznesore për profesionistët shëndetësorë.
 • Hyrje ne menaxhimin e personelit
 • Hyrje ne terapinë e punës, në terapinë e gjuhës dhe të folurit dhe në ergoterapi.
 • Teoria dhe Historia e Ergoterapis 2, 6 ECTS KREDI

Të kuptuarit e zhvillimit të ergoterapisë, angazhimit, dhe modeleve ergoterapeutike.

 • Ekonomia e biznesit, 6 ECTS KREDI

Dizajnet e studimit kualitativ dhe kuantitativ.  Hyrje në metodat e hulumtimit kuantitativ.

 • Teza e Bachelorit dhe seminari për tezë, 12 ECTS KREDI

Realizimi i një studimi me temë në fushën e ergoterapisë.