Modulet Diagnostike

Lista e moduleve në Shkencat Shëndetësore Terapeutike/Specializimi Logopedi BSc

Semestri i I-rë

 • Shkrimi akademik, 6 ECTS KREDI

Teknika të ndryshme  të  lexuarit dhe të shkruarit akademik

 • Gjuhë angleze, 3 ECTS KREDI

Shkathtësi aktive dhe pasive të gjuhës

 • Gjuhë gjermane, 3 ECTS KREDI

Shkathtësi aktive dhe pasive të gjuhës,

 • Shkencat  gjuhësore, 6 ECTS KREDI

Aftësi për të përshkruar dhe analizuar gjuhën në nivele të ndryshme gjuhësore,

 • Hyrje në strukturat e sistemit shëndetësor, 6 ECTS KREDI

Aftësi të principeve bazike : të sistemit shëndetësor, sigurimeve shoqërore dhe rregulloreve-politike shëndetësore në Republikën e Kosovës,

 • Edukimi praktik: Orientimi ne terapinë e gjuhës dhe te folurit, 4 ECTS KREDI

Aftësi bazike praktike të nevojshme për punën si trapist i gjuhës dhe të folurit me fokusim  në çrregullimet e zhvillimit gjuhësor,

 • Shkencat e sjelljes, 6 ECTS KREDI

Njohuri bazike të komunikimit njerëzor duke përfshirë bazat psikologjike dhe ato të zhvillimit,

 • Kompetencat, historia dhe roli profesional në TFGJ, 6 ECTS KREDI 

Njohuri të përgjithshme mbi logopedin ,rolin dhe punën e logopedit.

 • Shkencat bio mjekësore, 6 ECTS KREDI

Njohuri mbi anatominë dhe funksionin e strukturave  që përfshihen në dëgjim, respiracion ,gëlltitje, fonacion dhe artikulim,

 • Metodat specifike për logopedët me fokusim në çrregullimet e gjuhës, 8 ECTS KREDI

Klasifikimi i zhvillimit gjuhësor/ dëgjimi dhe çrregullimi i procesit qendror auditiv sipas etiologjisë dhe simptomave,

 • Edukimi praktik : Orientimi ne TFGJ, ECTS KREDI 6

 Dallimi i çrregullimeve ne te folur dhe gjuhë,

Semestri i tretë

 • Metodat specifike  me fokusim në çrregullimet e fituara të gjuhës, 8 ECTS KREDI

Klasifikimi i çrregullimeve të fituara gjuhësore dhe simptomat etiologjike dhe kompetencat ICF.

 • Praktika e bazuar ne dëshmi dhe kuptimi i hulumtimit, 6 ECTS KREDI

Inkorporomi i principeve të praktikës së bazuar në dëshmi në marrjen e vendimeve për të ofruar kualitet të  lartë  të  kujdesit klinik.

Arsyeshmëria  klinike, Arsyetimi klinik i çrregullimeve në të folur dhe gjuhë, zë dhe gëlltitje.

 • Edukimi praktik, procesi diagnostikues, 12 ECTS KREDI

Inkorporojnë  aftësitë  bazë  praktike të nevojshme  për  punën si terapist i gjuhës dhe të folurit me fokusim në çrregullimet e zhvillimit gjuhësore.

 • Metodat specifike për logopedi me fokusim ne çrregullimet e zërit, 6 ECTS KREDI

Klasifikimi i çrregullimeve të zërit dhe simptomat e tyre në lidhje me etiologjinë sipas ICF.

 • Metodat specifike për logopedi me fokusim ne çrregullimet tek të folurit, 8 ECTS KREDI

Klasifikimi i çrregullimeve  të ndryshme të të folurit dhe simptomat e tyre në lidhje me etiologjinë  dhe komponentëve të ICF.

 • Statistika dhe epidemiologjia, 6 ECTS KREDI

Aftësohen te kalkulojnë interpretojnë dhe përdorin paketat e duhura softuerikë për analizimin bazik statistikor.

 • Edukimi praktik: planifikimi dhe zbatimi i trajtimit, 12 ECTS KREDI

Aftësitë bazike të praktikes  së nevojshme për ushtrimin si një terapist i të folurit dhe gjuhës me fokus në zë dhe çrregullimet e te folurit.

Semestri i V-të

 • Metodat specifike për logopedi me fokusim ne çrregullimet e gëlltitjes, 6 ECTS KREDI

Klasifikimi i çrregullimeve të zërit dhe simptomat e tyre në lidhje me etiologjinë sipas ICF.

 • Metodat specifike per logopedi me fokusim ne çrregullimet te të folurit, 8 ECTS KREDI

Klasifikimi i çrregullimeve  të ndryshme të të folurit dhe simptomat e tyre në lidhje me etiologjinë  dhe komponentëve të ICF.

 • Statistika dhe epidemiologjia, 6 ECTS KREDI

Aftësohen te kalkulojnë ,interpretojnë dhe përdorin paketat e duhura softuerike për analizimin bazik statistikor.

 • Edukimi praktik: planifikimi dhe zbatimi i trajtimit, 12 ECTS KREDI

Aftësitë bazike të praktikes  së nevojshme për ushtrimin si një terapist i të folurit dhe gjuhës me fokus në zë dhe çrregullimet e te folurit.

 • Çështjet etike dhe diversiteti, 6 ECTS KREDI

Përfshin principet etike dhe respektin për individin, dallimet gjinore, shoqërore dhe kulturore në të gjitha profesionet e ushtruara.

 • Bashkëpunimi ndërprofesional, 4 ECTS KREDI

Bashkëpunimi i logopedit me profesionistët e ekipit multidiciplinarë.

 • Hyrje në ekonominë biznesore, 4 ECTS KREDI

Njohja me principet e biznesit si pjesë  e praktikës së tyre profesionale.

 • Punimi i diplomës bachelor, 12 ECTS KREDI

Realizimi i një studimi me temë në fushën e Logopedisë