Pranimi i studentëve Master

>

Pranimi i studentëve Master

MSc Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore, Kolegji Heimerer – Prishtinë

Pas studimeve, një i diplomuar i këtij programi do të jetë i/e aftë të kombinoj njohuritë klinike dhe ato menaxheriale për të transformuar sisteme dhe institucione shëndetësore brenda dhe jashtë shtetit.

Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Të diplomuarit në MSc “Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetesore” mund të punojnë si:

– Menaxher të institucioneve shëndetësore/ spitaleve publike dhe private;

– Menaxher të klinikave/ biznese, ndërrmarrje të tyre;

– Menaxher i qendrave të mjekësisë familjare;

– Menaxher të shtëpive të pleqve;

– Menaxher i institucioneve hulumtuese;

– Këshilltar dhe akterë të zhvillimit të politikave shëndetësore në nivel lokal dhe qëndror

– Konsulent në sektorin shëndetësor.

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Studentët e programit MSc MISHSH pritet të përfundojnë studimet e tyre brenda 2 deri në 4 vite. Studentët për kaq kohë mund të kombinojnë punën dhe studimet meqenëse ligjeratat më së shumti janë të alokuara pasdite dhe në fundjavë, duke e bërë më të lehtë procesin e këtij kombinimi. Deri më tani 90% e studentëve kanë përfunduar me sukses studimet dhe në të njejtën kohë punojnë nëpër institucione të ndryshme shëndetësore.

MASTER I SHKENCËS NË MENAXHIM TË INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE, 120 KREDI (ECTS) 

Kampusi: Kolegji Heimerer 

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: MSc Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri me 05 Nëntor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

 • Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Master:

 

1.      Intervista

60%

2.      Nota mesatare

20 %

3.      Njohja e gjuheve te huaja 

20%

Kriteri i kalueshmerisë

51%

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar me sukses studimet e nivelit Bachelor në shkencat sociale apo shëndetësore;
 2. Të gjithë kandidatët të cilët kanë diplomuar në nivelin Bachelor në shtete të tjera duhet të nostrifikojnë diplomën për të vazhduar studimet në nivelin Master në Kolegjin Heimerer.
 3. Së bashku me vendimin për njohje të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, kandidatët duhet të sjellin edhe dokumentet si më poshtë:
  1. CV-në,
  2. Certifikatën e lindjes dhe,
  3. Një kopje të ID-së.

Kosto Financiare

MSc Menaxhimi i institucioneve dhe sherbimeve shendetesore

2,000 €

1,600 €

1.   Intervista 60%

2.   Nota mesatare 20%

3.   Njohja e gjuheve te huaja 20 %

Cmimi total për 2 vite

4,000 €

3,010 €

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë marrin 20% bursë për vitin e dytë

Ofertë për ish-studentët e Kolegjit Heimerer të cilët e kalojnë me sukses  provimin pranues

 

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 20% (duke përfshirë gjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likfiduar viti paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda cmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.

MA Psikologji Vlerësimi dhe Intervenimi MA., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Psikologët e diplomuar të këtij programi janë të përgatitur të ofrojnë shërbime psikologjike në sektorin publik dhe privat. Ata janë të aftë në adresimin e problemeve psikologjike, mbrojtjen e shëndetin psikologjik të fëmijëve, adoleshentëve, të rriturve dhe të moshuarve, përkrahje për njerëzit që kanë shqetësime të ndryshme shëndetësore në modalitetet multidiciplinare, ofrimin e kontrubuteve në fushat edukative, shkollore, forenzike, sociale, institucionale, me një fjalë qëndrueshmëri të vazhdueshme në shëndetin dhe progresin shoqërorë. 

Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Programi Psikologji e Vleresimit dhe Intervenimit është program master profesional i vetëm në Kosovë. Sipas përmbajtjës së programit dhe sipas koditë të lëndeve Erasmus 12.2 (ERASMUS SUBJECT AREA CODES) programi Psikologji e Vlerësimit dhe Intervenimit është program i fushës së psikologjisë klinike dhe psikiatrisë. Ky program ofrohet nga Kolegji Heimerer me ligjërues të dëshmuar të fushës akademike dhe profesionale.

Nëse jeni të interesuar që të studijoni se si nejrëzit mendojnë, ndjehen dhe të kuptoni sjelljet e tyre, atëherë ky është profesioni juaj. Duke krijuar profilin tuaj profesional, ju aftësoheni që të ndihmoni shoqërinë që të përballen me vështirësitë e ndryshme psikologjike.

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Studentët mësojnë me metodologji e cila e lidhë ngushtë procesin e mësimit, praktikës si dhe punës së tyre. Zyra për këshillime psikologjike brenda në Kolegj do të drejohet dhe menaxhohet prej studentëve nën mbikqyreje të stafit profesional. Studentët do të punojnë në këtë zyre në fushë e ofrimit të vlerësimit, diagnozave, dhe tretmaneve psikologjike. Kjo punë do të jetë e lidhur ngushtë me procesin e mësimit.

MA Psikologji vleresimi dhe intervenimi, 120 kredi (ECTS)

Kampusi: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: Psikolog Klinik, MA.

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri me 05 Tetor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

 • Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Master:

 

1.      Intervista

60%

2.      Nota mesatare

20 %

3.      Njohja e gjuhëve të huaja 

20%

Kriteri i kalueshmërisë

51%

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar me sukses studimet e nivelit Bachelor në shkencat sociale apo shëndetësore;
 2. Të gjithë kandidatët të cilët kanë diplomuar në nivelin Bachelor në shtete të tjera duhet të nostrifikojnë diplomën për të vazhduar studimet në nivelin Master në Kolegjin Heimerer.
 3. Së bashku me vendimin për njohje të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, kandidatët duhet të sjellin edhe dokumentet si më poshtë:
  1. CV-në,
  2. Certifikatën e lindjes dhe,
  3. Një kopje të ID-së.

Kosto Financiare

MA Psikologjia e vleresimit dhe intervenimit

2,000 €

1,800 €

1.   Intervista 60%

2.   Nota mesatare 20%

Njohja e gjuhëveë huaja 20 %

Ҫmimi total për 2 vite

4,000 €

3,420 €

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë marrin 10% bursë për vitin e dytë

Ofertë për ish-studentët e Kolegjit Heimerer  të cilët e kalojnë me sukses provimin pranues

 

Bursat 

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 20% (duke përfshirëgjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të përfunduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për çdo shërbim duhet pagesë shtesë.