Pranimi i studentëve Baçelor

>

Pranimi i studentëve Baçelor

Infermieri BSc., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Të diplomuarit në Infermieri mund të punojnë:  
Infermier komuniteti në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor kujdes parësor, dytësor dhe tretësor) në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në vend, rajon dhe botë.

Shëndërro pasionin tuaj në karrierë të suksesshme

Programi Bachelor i Infermierisë në Kolegjin Heimerer i ofron studentëve një përgatitje akademike të pakrahasueshme në një mjedis profesional që i trajnon ata për një jetë si infermierë të kualifikuar për nevojat e tregut të punës. Programi i Infermierisë ofron një arsimim praktiko-teorik dhe profesional. Kurrikula e programit merr parasysh ndryshimet drastike dhe zhvillimet dinamike në fushën e kujdesit shëndetësor , të identifikuara në konsultim me partnerë të fushës, ekspertë të disiplinës dhe hulumtime të ndryshme. Pjesa akademike e programit plotësohet me orë praktike obligative ku studentët akumulojnë përvojë pune në ambiente brenda ose jashtë kampusit të Kolegjit Heimerer.

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Studentët tanë gjatë studimeve marrin detyra dhe përgjegjësi që gjatë pushimeve mes semestrale të punojnë në institucione shëndetësore nën mbikëqyrje të mentorëve klinik duke u stimuluar me pagesë bazike si studentë të fushës. 

Përveç mundësive në vend tek partnerët tanë, vende punësimi ofrohen edhe në institucionet shëndeteësore gjermane dhe tek partnerët e tjerë në Gjermani për të testuar aftësitë e tyre në marrjen e rolit të infermierit/es dhe mbështetjen financiare të domosdoshme për të vetëfinancuar studimet. 

Përveç mundësive në punë profesionale klinike, studentëve të infermierisë i’u ofrohet mundësia të marrin rol tutori/reje, bashkëpunëtori/eje për zbatim të projekteve ndërkombëtare dhe mbështetje në hulumtim e mësimdhënie.

BSc. i InfermierisË, 180 kredite (ECTS)

Kampus: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Të mësuarit e bazuar në dëshmi, të mësuarit e bazuar në praktikë, të mësuarit e bazuar në projekte dhe të mësuarit e bazuar në hulumtime. Bashkëkrijimi dhe risitë në kujdesin shëndetësor arrihen nëpërmes punës intenzive me çasjen me studentin/ten në qendër.

Titullin që merr: BSc i Infermierisë

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri më 05 Tetor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

1.1. Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Bachelor:

1.       Provmi pranues

40%[1]

2.       Testi i maturës

30%

3.       Suksesi në shkollimin e mesëm

30%

Kriteri i kalueshmerisë

51%

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Diploma e shkollës së mesme ( e validuar në rast se shkollimin paraprak ka përfundu jashtë Republikës së Kosovës)
 2. Çertifikata e maturës shtetërore
 3. Dëftesat e shkollës së mesme
 4. Ekstrati i lindjes
 5. Kopje e letërnjoftimit
 6. Çertifikata e gjuhëve të huaja
 7. Dy foto të vogla të formatit 45mm me 35mm
 8. Aplikacioni https://kolegji-heimerer.eu/apliko/

 

Kosto Financiare

BSc Infermieri

2,670 € / viti akademik

1,869 €/ viti akademik

1. Provmi pranues 40%
2. Testi i maturës 30%
3. Suksesi ne shkollimin e mesëm 30%

Çmimi total për tri vite

8,010 €

4,859 €

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Viti i parë 30% bursë:  Fitohet pasi të jetë kaluar provimi pranues, suksesi në shkollë të mesme   dhe regjistrimi i kursit të gjuhës gjermane.  

Viti i dytë 50% bursë: Suksesi në studime  dhe kursi i gjuhës gjermane niveli A2    

Viti i tretë 50%  bursë: Suksesi në studime  dhe kursi i gjuhës gjermane niveli B2

Liste e pritjes

Oferta 1. Garanton punësim sezonal dhe punësim pas studimeve (kontrate pune)

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 30% (duke përfshirë gjuhën gjermane) për studimet BSc.
 • Studentët plus 20% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likuiduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

[1] Pragu për të kaluar provimin pranues është 51 % e pikëve të testit. Në rast se arrihet të kalohet pragu atëherë mblidhen edhe pikët e testit të maturës dhe suksesit në shkollë së mesm

Shkenca Shëndetësore Terapeutike – Profili Logopedi BSc., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Të diplomuarit në këtë profil janë të përgatitur që të punojnë në institucione publike dhe private duke përfshirë Klinika të Logopedisë, ORL-së, Psikiatrisë, Pediatrisë, Qendra të Mjekësisë Familjare poashtu në institucione edukativo-arsimore (kopshte, institucione parashkollore dhe shkolla fillore), OJQ, Qendra Burimore si dhe në klinika private, shtëpi të të moshuarve si dhe roli i tyre në programet e intervenimit të hershëm është shumë i rëndësishëm.

Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Të qenurit logoped nënkupton të jesh i veçantë.

Të qenurit logoped nënkupton humanizëm.

Të qenurit logoped nënkupton të jesh kreativ.

Logopedia është e veçantë jo vetëm nga natyra e studimeve që ofrohet, por edhe shkalla e lartë e punësueshmërisë së të rinjve të diplomuar.

Studentët tanë i bënë të veçantë që gjatë studimeve, përgatitjen e tyre profesionale për tre vite e zhvillojne përmes profesionistëve shëndetësor ndërkombëtar të fushës.

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Drejtimi i Logopedisë promovon zhvillimin e lirë të procesit të studimeve, të procesit të të mësuarit dhe procesit kërkimor dhe shkencor. Një nga pikat kryesore është edhe bashkëpunimi në shkallë të gjerë me institucione të ndryshme të arsimit të lartë, institucione shëndetesore, OJQ, çofshin këto të karakterit kombëtar dhe ndërkombëtar. Pikë tjetër e fortë e të qenurit pjesë e Kolegjit Heimerer dhe të studiosh në profilin e Logopedisë është të zhvillosh njohuritë prakike në Qendrën Terapeutike Heimerer, e cila është qendra dhe unike në Evropën Juglindore në ofrimin e shërbimeve teraputike. Të gjitha këto kanë për qëllim që të ofrohet një mësimdhënie cilësore bashkëkohore duke gjeneruar shkathtësitë dhe kompetencat adekuate dhe të nevojshme për studentët e drejtimit të Logopedisë.

BSc Shkenca Shëndetësore Terapeutike – Profili Logopedi, 180 kredi (ECTS)

Kampusi: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: BSc. Logoped

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri më 05 Tetor 2020, Ora: 15:00

Kriteret për pranim

1.1. Kriteret e pranimit për studentët në nivelin Bachelor:

1.     Provmi pranues

40%[1]

2.     Testi i maturës

30%

3.     Suksesi në shkollimin e mesëm

30%

Kriteri i kalueshmërisë

51%

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Diploma e shkollës së mesme ( e validuar në rast se shkollimin paraprak ka përfunduar jashtë vendit)
 2. Çertifikata e maturës shtetërore
 3. Dëftesat e shkollës së mesme
 4. Ekstrati i lindjes
 5. Kopje e letërnjoftimit
 6. Çertifikata e gjuhëve të huaja
 7. Dy foto të vogla të formatit 45mm me 35mm
 8. Aplikacioni (https://kolegji-heimerer.eu/apliko/)

 

Kosto Financiare

BSc SHSHT- Logopedi, Ergoterapi

2,400 € për një vit akademik

1,920 € për një vit akademik

1. Provmi pranues 40%
2. Testi i maturës 30%
3. Suksesi ne shkollimin e mesëm 30%

Çmimi total për 3 vite

7,200 € për tre vite studime

5,376 € për tre vite studime

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Studentë t që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë fitojnë 20% burse (duke përfshirë gj.gjermane)

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe janë student në pritje nga viti i kaluar akademik marrin studimet me ofertën e vitit të kaluar

 

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak fitojnë bursë 20% (duke përfshirëgjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likfiduar viti paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për çdo shërbim duhet pagesë shtesë.

[1] Pragu për të kalu provimin pranues është 51 % e pikëve të testit. Në rast se arrihet të kalohet pragu atëherë mblidhen edhe pikët e testit të maturës dhe suksesit në shkollë të mesme.

Shkenca Shëndetësore Terapeutike – Profili Ergoterapi BSc., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Të diplomuarit në këtë profil janë të pregaditur qe të punojnë në: shkolla dhe kopshte, spitale, shtëpi private, qendra të shëndetit mendor, shtëpia strehimi për të moshuarit, qendra rehabilitimi, mjedise pune, etj.  

Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Programi i Ergoterapisë në nivel Baçelor Shkencor është i vetmi në Kosovë dhe Balkan dhe i vetmi në mbarë botën që ofrohet në gjuhën Shqipe.

Si profil unik i shkencave shëndetësore terapeutike, Ergoterapia është profesion deficitar si në Kosovë ashtu edhe jashtë vendit.

70% e të diplomuarve menjëherë ushtrojnë profesionin e tyre nga momenti i diplomimit.

Padyshim mund te thuhet qe Ergoterapia eshte:

 1. Profesioni më kreativ, interaktiv dhe inovativ
 2. Profesion i cili gjen aplikim në cdo industri
 3. Profesion që trajton klientin në mënyrë unike
 4. Profesion i cili bashkëdyzon spirtitualen me fizikën

 

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Profili i ergoterapisë është në anatarësimin e ENOTHE, që siguron kornizën, standardet dhe që specifikon profesionin e ergoterapisë dhe programet në arsimin e lartë të zonës Evropiane. Ergoterapia në kuadër të Kolegjit Heimerer ofron mundësi studenteve për të mësuarit fleksibil, duke u përqëndruar në kërkesat e individëve, kërkesat këto që përkojnë edhe KKK dhe ZEAL. Ergoterapia është një profil i cili në arritjen e objektivave në nivelin më të lartë dhe më të mirë të mundshëm. Ergoterapia është i dedikuar në sigurimin e cilësisë më të lartë të mundshëm, cilësi kjo e cila kontrollohet dhe korrigjohet duke u bazuar në rregulativën e arsimit të lartë dhe në rregulativën e KKK, ZEAL.

BSc Shkenca Shëndetësore Terapeutike – Profili ERGOTERAPI, 180 kredi (ECTS)

Kampusi: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: Ergoterapeut BSc

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri me 05 Tetor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

1.1. Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Bachelor:

1.       Provmi pranues

40%[1]

2.       Testi i maturës

30%

3.       Suksesi në shkollimin e mesëm

30%

Kriteri i kalueshmërisë

51%

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Diploma e shkollës së mesme ( e validuar ne rast se shkollimin paraprak ka perfundu jashte vendit)
 2. Çertifikata e maturës shtetërore
 3. Dëftesat e shkollës së mesme
 4. Ekstrati i lindjes
 5. Kopje e letërnjoftimit
 6. Certifikata e gjuhëve të huaja
 7. Dy foto të vogla të formatit 45mm me 35mm
 8. Aplikacioni (https://kolegji-heimerer.eu/apliko/)

 

Kosto Financiare 

BSc SHSHT- Logopedi, Ergoterapi

2,400 €

1,920 €

1. Provmi pranues 40%
2. Testi i maturës 30%
3. Suksesi ne shkollimin e mesëm 30%

Çmimi total për 3 vite

7,200 €

5,376 €

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë  marrin 20% bursë ( duke përfshirë gjuhën gjermane)

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe janë studentë në pritje nga viti i kaluar akademik. marrin studimet me ofertën e vitit të kaluar

 

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 20% (duke përfshirëgjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likfiduar viti paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda cmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.

[1] Pragu për të kalu provimin pranues është 51 % e pikëve të testit. Në rast se arrihet të kalohet pragu atëherë mblidhen edhe pikët e testit të maturës dhe suksesit në shkollë të mesme.

Pedagogji Profesionale në Shëndetësi – Fusha Profesionale – Infermieri BSc., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Të diplomuarit nga ky program përgaditen për tregun e punës që të punojnë në sektorë të ndryshëm, si:

 • Pedagog shëndetësorë në institucione arsimore
 • Pjesëtarë dhe udhëheqës i ekipeve të edukimit dhe promovimit shëndetësor në institucione shëndetësore dhe OJQ
 • Menaxherë të qendrave të edukimit të vazhdueshëm profesional
 • Menaxhim i rasteve dhe kujdesit në institucione shëndetësore
 • Ekspertizë profesionale të problemeve të ofrimit të kujdesit shëndetësor
 • Asistent hulumtues në institucione hulumtuese
 • Këshilltar për Informim- këshillim të pacientë në institucione shëndetësore
 • Udhëheqje e grupeve punuese të përkujdesjes ndaj kategorive të ndryshme të pacientëve

 

Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Duke qenë programi i vetëm i këtij lloji në Kosovë dhe Ballkan, të diplomuarit nga ky program marrin  kualifikim unik profesional në pedagogji shëndetësore duke fituar aftësi në edukim dhe promovim shëndetësor nga një perspektivë infermierore.

Të diplomuarit nga ky program do të kenë kualifikim profesional pedagogjik shëndetësor dhe arritjen e gradës shkencore Bachelor.

Prototipi i programit studimor vjen nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Muenster, Gjermani, prej ku iu është adaptuar nevojave dhe rrethanave të Kosovës.

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Vetëm praktika i jep vlerë teorisë. Prandaj, Kolegji Heimerer ju ofron rrjetin më të gjerë ndërkombëtar dhe kombëtar të spitaleve dhe qendrave shëndetësore ku ju mund të praktikoni dhe ushtroni profesionin tuaj. Përkushtimi juaj do të jetë determinues në shëndërimin e kësaj praktike në punë të rregullt gjatë dhe pas studimeve.

BSc Pedagogji Profesionale në Shëndetësi – Fusha Profesionale Infermieri, 180 kredi (ECTS)

Kampusi: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: Pedagog Shëndetësor, BSc

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri me 05 Tetor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

1.1. Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Bachelor:

1.      Provmi pranues40%[1]
2.      Testi i maturës30%
3.      Suksesi në shkollimin e mesëm30%
Kriteri i kalueshmerisë51%

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Diploma e shkollës së mesme ( e validuar ne rast se shkollimin paraprak ka perfundu jashte vendit)
 2. Certifikata e maturës shtetërore
 3. Dëftesat e shkollës së mesme
 4. Ekstrati i lindjes
 5. Kopje e letërnjoftimit
 6. Çertifikata e gjuhëve të huaja
 7. Dy foto të vogla të formatit 45mm me 35mm
 8. Aplikacioni (https://kolegji-heimerer.eu/apliko/)

 

Kosto Financiare 

BSc Pedagogji profesionale ne shendetesi/ Fusha profesionale infermieri2,400 €1,920 €1. Provmi pranues 40%
2. Testi i maturës 30%
3. Suksesi ne shkollimin e mesëm 30%
Çmimi total për 3 vite7,200 €5,376 € 
Bursa me parakushtet si në vijim:Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë  marrin 20% bursë.Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe janë studentë në pritje nga viti i kaluar akademik marrin studimet me ofertën e vitit të kaluar. 

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 20% (duke përfshirëgjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likfiduar viti paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda cmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.

[1] Pragu për të kalu provimin pranues është 51 % e pikëve të testit. Në rast se arrihet të kalohet pragu atëherë mblidhen edhe pikët e testit të maturës dhe suksesit në shkollë të mesme.

Shkencat Shëndetësore për Profile Diagnostike (SHSHD) – Profili Teknik Laboratorit BSc., Kolegji Heimerer – Prishtinë

Të diplomuarit në këtë profil janë të përgaditur që të punojnë në:

 • Laboratore të institucioneve shëndetësore primare, sekondare dhe terciare.
 • Laboratore të fushave të ndryshme si: Biokimi Klinike, Hematologji, Mikrobiologji, Histologji, Imunologji, Citologji etj.


Shëndërro pasionin tuaj në karrier të suksesshme

Hulumtimet tregojnë që një nga profesionet më të kerkuara në tregun kosovar dhe Evropën Juglindore është Teknik Laboratori. Një Teknik Laborant i kontribon shoqerisë duke i punuar analizat diagnostike për fusha të ndryshme si: biokimi klinike, mikrobilogji, histologji, citologji, hematologji, parazitologji, imunologji, transfuzion etj.

Zhvillimi i diagnostikës mjekësore laboratorike është një nga segmentet e mjekësisë moderne. Sot është pothuajse e pamundur të punohet pa një ekip, në të cilin njëra nga hallkat është edhe mjekësia laboratorike, si një pikënisje për zbulimin e sëmundjeve, trajtimin e tyre dhe mjekimin e pacientëve .

KOMBINO STUDIMET ME PUNËN

Vetëm praktika i jep vlerë teorisë. Prandaj, Kolegji Heimerer ju ofron rrjetin më të gjerë ndërkombëtar dhe kombëtar të spitaleve dhe qendrave shëndetësore ku ju mund të praktikoni dhe ushtroni profesionin tuaj si Teknik Laboratori. Përkushtimi juaj do të jetë determinues në shëndrrimin e kësaj praktike në punë të rregullt gjatë dhe pas studimeve.

Përveç mundësive në punë profesionale klinike, studentëve i’u ofrohet mundësia të marrin rol tutori/reje, bashkëpunëtori/eje për zbatim të projekteve ndërkombëtare dhe mbështetje në hulumtim e mësimdhënie.

BSc SHSHD – Teknik Laboratorit, 180 kredi (ECTS)

Kampusi: Kolegji Heimerer

Metodat e mësimdhënies: Mësimdhënie e bazuar në ligjerata, praktikë dhe hulumtime.

Titullin që merr: Teknik Laborant BSc

Koha e Aplikimit

Periudha e Aplikimit: 05 Korrik 2020 deri me 05 Tetor 2020 Ora: 15:00

Kriteret për pranim

1.1. Kriteret e pranimit për studenët në nivelin Baçelor:

1.       Provmi pranues

40%[1]

2.       Testi i maturës

30%

3.       Suksesi në shkollimin e mesëm

30%

Kriteri i kalueshmërisë

51%

Dokumentet që duhet të dorëzohen për regjistrim:

 1. Diploma e shkollës së mesme ( e validuar ne rast se shkollimin paraprak ka perfundu jashte vendit)
 2. Certifikata e maturës shtetërore
 3. Dëftesat e shkollës së mesme
 4. Ekstrati i lindjes
 5. Kopje e letërnjoftimit
 6. Certifikata e gjuhëve të huaja
 7. Dy foto të vogla të formatit 45mm me 35mm
 8. Aplikacioni (https://kolegji-heimerer.eu/apliko/)


Kosto Financiare

BSc SHSHD Teknik Laboratori

2,600 €

2,080 €

1.       Provmi pranues 40%

2.       Testi i maturës 30%

3.       Suksesi ne shkollimin e mesëm 30%

Çmimi total për 3 vite

7,800 €

5,824 €

 

Bursa me parakushtet si në vijim:

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në vitin e parë dhe të dytë  marrin 20% bursë.

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe janë studentë në pritje nga viti i kaluar akademik marrin studimet me ofertën e vitit të kaluar.

 

Bursat

 • Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraparak marrin bursë 20% (duke përfshirëgjermane) për studimet Bsc
 • Studentët plus 10% mund të përfitojnë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likfiduar viti paraprak dhe të ketë sjellje që përkojnë me vlerat institucionale.

Rishikimi i bursave bëhet çdo një vit pasi të përfundoj afati i Provimeve të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda cmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.

[1] Pragu për të kalu provimin pranues është 51 % e pikëve të testit. Në rast se arrihet të kalohet pragu atëherë mblidhen edhe pikët e testit të maturës dhe suksesit në shkollë të mesme.