Praktika e Avancuar Infermierore (ANP)

PROGRAMI studimor

MSc.
Praktika e Avancuar Infermierore (ANP)

120 KREDI ECTS
Si programi më inovativ në fushën e Infermierisë në Kosovë dhe në rajon, programi “Master Shkencor në Infermieri (Advanced Nursing Practice – ANP)” ofron studime të avancuara për infermierët që janë të gatshëm të punojnë si në Kosovë dhe po ashtu në nivel ndërkombëtar. Programi “Master Shkencor në ANP” është i akredituar nga Agjencia Ndërkombëtare për Akreditim EVALAG dhe validuar nga AKA në Kosovë

PROGRAMI
Ky program zgjat 2 vite ose 4 semestra I cili gjithesejt i ka 120 ECT's. Ky program inovativ në Kosovë dhe në rajon, ofron studim të avancuara për infermierët që punojnë brenda një konteksti kombëtar dhe global për të përmirësuar praktikën në nivelin lokal dhe ndërkombëtar. Eshtë program i ri që do të vendos bazat e profilizimit dhe specializimit të ngushtë të profesionit infermieror. Ky program synim ka fuqizimin e pozitës së infermierit në hallkën e zinxhirit të sistemit shëndetësor Kosovar, me theks vendimarrjen dhe hartimin e strategjive praktike që qëllim të vetëm kanë pacientin, dhe mirëqenjen e tij Programi mbështet në këto shtylla:

- Praktika klinike
- Udhëheqje
- Evidencë, kërkim dhe zhvillim

I fokusuar në:

1.Clinical Nurse Specialist (eksperience praktike ne Institucionet shendetsore, Kujdes bazik per te rriturit, Udheheqje dhe Qeverisje per praktikat e avancuara klinike).
2.Nursing Practitioner (ekspericence praktike ne Institucionet ambulantore/ ambulancat shendetsore, promovim shendetsore, parandalimi i semundjeve, vleresim i avancuar shendetsor).

Të diplomuarit në këtë program do të kenë mundësi punësimi në të gjith sistemin shëndetësor pa dallim hierarkie, duke qenë kështu bartësit e përgjegjësive kryesore në : hulumtimin, analizimin, vlerësimin dhe nxjerrjen e rezultateve e rekomandimeve konkrete, në përmirësimin e punës praktike infermierore të përditshme. Ju mund te punoni si konsulent dhe edukator expert për stafin infermieror.
MSC. PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

Kosto
Financiare

2,100.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,890.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

BURSË

20%

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane).

Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likuiduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje qëpërkojnë me vlerat institucionale.
Rishikimi i bursave bëhet çdo vit pasi të përfundoj afati i Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.

BURSË

50%

* Nga ana tjetër, Kolegji Heimerer ofron bursa studimore prej 50% për kandidatët shkëlqyer në programin Master në Infermieri - ANP të cilët zotërojnë dhe dëshmojnë njohuri të gjuhës gjermane ose angleze prej të paktën nivelit B1. Kjo është një mundësi e shkëlqyeshme për ata të cilët kanë njohuri të avancuara në gjuhët e huaja dhe duan të ndjekin këtë program të avancuar studimi.

1,560.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,560.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë
MSC. PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

Stafi
Akademik

MSC. PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

Kurrikula 2023-2025

MSC. PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

Praktikat
2023-2026

MSC. PRAKTIKA E AVANCUAR INFERMIERORE (ANP)

Praktikat
2023-2025

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!