Menaxhimi i Institucioneve dhe Sherbimeve Shendetesore

PROGRAMI studimor

MSc.
Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore

120 KREDI ECTS
Pas studimeve, një i diplomuar i këtij programi do të jetë i/e aftë të kombinojnë njohuritë klinike dhe ato menaxheriale për të transformuar sisteme dhe institucione shëndetësore brenda dhe jashtë shtetit..

PROGRAMI
Programi Master Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore në Kolegjin Heimerer fokusohet në parimet e nevojshme për të organizuar, menaxhuar dhe vlerësuar në mënyrë efektive shërbimet shëndetësore si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ky program, i pari i këtij lloji në rajon, ofron një përgatitje akademike mbi çështjet aktuale në shëndetësi dhe ekspertizën e profesionalizmin e nevojshëm për menaxherë në një mjedis dinamik dhe kompleks në sektorin e shëndetësisë.

Kurrikula vendos përvojën e studentëve në qendër të vëmendjes dhe i përgatit ata për përsosmëri profesionale në menaxhimin e shërbimit shëndetësor. Programi është dizajnuar për të ndihmuar studentët të kuptojnë dhe të hulumtojnë në tërësi sferat që kanë nevojë për përmirësim në sektorin e shëndetësisë në Kosovë. Nëpërmjet hulumtimeve dhe projekteve të tjera akademike, studentëve u jepet mundësia për të krijuar lidhje me kompanitë vendore dhe ndërkombëtare brenda sektorit të shëndetësisë. Pra, programi siguron një lidhje midis botës akademike dhe tregut të punës.

Studentët e këtij programi janë të ekspozuar ndaj leksioneve dhe diskutimeve të udhëhequra nga ligjëruesë akademik ndërkombëtar dhe vendor dhe profesionistë me përvojë në këtë fushë. Sektori shëndetësor i karakterizuar me ndryshime të shpejta kërkon që profesionistët dhe menaxherët në këtë fushë të jenë të gatshëm të marrin vendime kritike në situata shumë të palakmueshme. Programi shqyrton pasojat e ndryshimeve demografike, zhvillimet në teknologjinë mjekësore, dhe presionin për të ulur kostot dhe për të përmirësuar efikasitetin në sektorin e shëndetësisë në kontekstin kombëtar dhe rajonal. Kështu, pas përfundimit të programit, të diplomuarit veçse janë të pajisur me aftësi për të trajtuar sfidat e fushës së shërbimit shëndetësor.
MSC MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE

Kosto
Financiare

1,600.00 €

Cmimi i vitit I
me bursë

1,440.00 €

Cmimi i vitit II
me bursë

BURSË

37%

Studentët që kalojnë provimin pranues me sukses dhe kanë sukses të lartë në shkollimin paraprak fitojnë bursë 20% (duke përfshirë gjuhën gjermane).

Studentët mund të përfitojnë plus 10% bursë nëse janë në listën e Dekanit; që i bie duhet pasur notën mbi 9.0, të ketë të likuiduar vitin paraprak dhe të ketë sjellje qëpërkojnë me vlerat institucionale.
Rishikimi i bursave bëhet çdo vit pasi të përfundoj afati i Provimit të Shtatorit.

Studentët mund të marrin shërbime brenda çmimit të studimeve edhe për një vit pas përfundimit të ligjëratave, ndërsa pas kësaj kohe për cdo shërbim duhet pagesë shtesë.
MSC MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE​

Stafi
Akademik

MSC MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE​

Kurrikula 2023-2025

MSC MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE​

Praktikat
2023-2026

MSC MENAXHIM I INSTITUCIONEVE DHE SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE​

Praktikat
2023-2025