Lëndet

Semestri i I-rë

 • Shëndeti publik, 5 ECTS KREDI

Në këtë modul do t reflektohet mbi teoritë e sistemeve shëndetësore publike dhe mbi strukturën e sistemit të kujdesit shëndetësor. Studentet do të njoftohen me sfidat aktuale në shoqëri dhe do te  jenë në gjendje që të reflektojnë  ndryshimin demografik në botë dhe sidomos në Kosovë lidhur me zhvillimin e ekonomisë dhe spektrit të sëmundjeve.

 • Menaxhimi i sistemit shëndetësor, 5 ECTS KREDI

Menaxhimi si shkencë është e bazuar në teoritë e biznesit te orientuar dhe teorinë e orientuar në ambient, në qasje të alokimit, një qasje evolutive teorik, qasje dizajnit, qasje interpretim, qasje edhe organizative, etj.  Këto bazat të menaxhimit do të ndahen për të analizuar bazat shkencore të menaxhimit në shëndetësi, si për shembull administratën infermierore bazuar në  teoritë infermierore.

 • Resurset humane, 10 ECTS KREDI

Ky modul do të fokusohet në shpjegimin e kërkesave të Resurseve Humane në Institucionet Shëndetësore, ciklin jetësor të punëtorëve, kreativitetin dhe reflektimin e tyre. Gjithashtu, një vështrim më i thellë dhe i fokusuar do të jepet për zhvillimin e resurseve humane, nevojave të tyre, kërkesave të tyre, me fokus kryesor në motivacionin e punëtorëve, didaktikës.

 • Modelet dhe metodat e menaxhimit, 2.5 ECTS KREDI

Përmbajtja e modulit përfshin aspekte nga hapësira e modeleve dhe metodave të menaxhimit dhe zbatimin e tyre në fushën e shendetesise. Në këtë modul ofrohen njohuri themelore mbi paradigmat e menaxhimit dhe konceptet bazë të modeleve të dëshmuara të menaxhimit. Këtu trajtohen kuptueshmëritë e teorive të menaxhimit dhe përdorimi i tyre në funksion të trajtimit të proceseve, si dhe zgjidhjes së problemeve në fushat shëndetësore nga vijnë studentët.

 • Menaxhimi i mjediseve shëndetësore, 2.5 ECTS KREDI

Në këtë modul, studenteve ju ofrohet qasja themelore teorike, njohuri metodologjike dhe shkathtësi vepruese mbi shërbimet shëndetësore,si dhe reflektimi i veçorive të shërbimeve shëndetësore në kontekst të profileve të tyre specifike. Ata fitojnë njohuri mbi veçoritë relevante strategjike te shërbimeve dhe reflektimin e këtyre veçorive ne menaxhimin te tyre.

 • Ligji në shëndetësi, 2.5 ECTS KREDI

Në këtë modul, studentët do të fitojnë njohuri bazë për rregullimin juridik dhe ligjor në Shëndetësi. Studentët do të fitojnë njohuri në këtë fushë duke u bazuar në të drejtën pozitive në Kosovë, me një vështrim krahasues me të drejtat e tjera pozitive.

Me njohuri nga ky modul, studentët do të kenë një shans që logjikisht dhe në mënyrë analitike për të zgjidhur detyrat që janë të nevojshme në fushën e legjislacionit që rregullon në fushën e Ligjit për Shëndetësi.

 • E drejta e punës, 2.5 ECTS KREDI

Ky modul përfshin studimin duke iu referuar marrëdhënieve juridike, raporteve dhe detyrimeve që lidhen me rastet e Ligjit të Punës. Me fjalë të tjera, ky modul merret me trajtimin ligjor dhe rregullimin e çështjeve që kërkojnë ndërhyrje nga organet që merren me Ligjin e Punës. Ligji i punësimit rregullon marrëdhëniet midis punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe mbulon çështjet ligjore që lindin kur punonjësit janë të përfaqësuar nga një bashkim, ose të kërkojnë që të përfaqësohet nga një përfaqësues. Kjo fushë është e rregulluar kryesisht nga një Akt Kombëtar i Marrëdhënieve të Punës, dhe sigurisht përbën një ekzaminim të gjerë të asaj statut.

Semestri i II-të

 • Menaxhimi dhe kujdesi për rastin, 5 ECTS KREDI

Studentët definojnë udhëheqjen dhe kujdesin për rastin, si dhe analizojnë rastin dhe reflektojnë në strategjitë e kujdesit. Studentët caktojnë metodat klinike me udhëheqjen dhe kujdesin për rastin. Gjithashtu, përmes këtij moduli, studentët arsyetojnë konceptet e ndryshme të udhëheqjes dhe kujdesi për rastin dhe sintetizojnë strategjitë e menaxhimit të kujdesit me matjet e zhvillimit në kuadër të organizatave; dhe e përshkruajnë procesin e vendimmarrjes në analizen e rastit dhe zhvillojnë një plan kujdesi.

 • Promovimi i shëndetit, 5 ECTS KREDI

Përmes këtij moduli, studentët fitojnë njohuri në reflektimin e strategjive të ndryshme për promovimin e shëndetit dhe mirëmbajtjen e shëndetit ; fitojnë-ekspertizë për të planifikuar, organizuar dhe të zhvillojnë shëndetin  të lidhura me ngjarjet në komunitet.

Moduli do të prezantojë rëndësinë e vlerësimit brenda një qasjeje sistematike për ofrimin e kujdesit shëndetësor.

 • Ndërmarrësi në kujdesin shëndetësor, 5 ECTS KREDI

Në këtë modul, studentët  do të njoftohen me sistemin ekonomik në kujdesin shëndetësor, menaxhmentin financiar (financat lidhur me institucione e kujdesit shëndetësor, strategjitë e   menaxhimit financiar, buxheti dhe ekzekutimi, zhvillimi i financave shëndetësore,)  dhe ndërmarrësin (kompetencat kryesore të ndërmarrësit në organizatat e kujdesit shëndetësor).

Studentet përformojnë dokumente analitike, identifikojnë aspekte multidisiplinare në institucionet e kujdesit shëndetësor, krijojnë kalkulime dhe reflektojnë në sistemin e kontrollit dhe zhvillojnë strategji të marketingut për institucionet shëndetësore.

 • Zhvillimi i organizatave, 10 ECTS KREDI

Në këtë modul studentët do të familjarizohen me teoritë në ndryshimin organizativ, me ndryshimet në menaxhment si strategji e zhvillimit organizativ, me  rolin e menaxherëve në zhvillimin organizativ, si dhe me strategjitë e formimit të grupeve / puna ekipore.

Studentët  do të zhvillojnë kompetenca në menaxhim të projekteve, përfshirë fazën e zhvillimit të  projektit,  planifikimit buxhetor, implementimit të projektit, monitorimit dhe vlerësimit, etj;

Semestri i III-të

 • EBN & EBP,  10 ECTS KREDI

Në këtë modul, studentët e konsiderojnë procesin e dëshmisë së bazuar në infermieri, leximit të rezultateve të hulumtimit dhe publikimit; vlerësojnë EbN dhe EbP si një strategji e menaxhimit të cilësisë.

Ata formulojnë të kuptuarit e filozofisë së shkencave dhe reflektojnë strategjitë e zbatimit të EbN dhe EbP. Studentët komunikojnë në anglisht.

 • Hulumtimet cilësore dhe sasiore  të integruara në hulumtimin e projektit, 2.5 ECTS KREDI

Në këtë modul studentët do të mësojnë rëndësinë e hulumtimit në shkencat infermierore në lidhjen me veprimin e saj teorike dhe implementimit në praktikë si dhe për zhvillimin e mëtejshëm të këtij profesioni. Ata do të jenë në gjendje të ofrojnë raporte kërkimore, të kuptojnë dhe të bëjnë pyetje në mënyrë kritike. Studentët do të kuptojnë rëndësinë e metodave kualitative dhe kuantitative në kontekstin e menaxhimit dhe kujdesit shëndetësor. Në këtë drejtim, studentët do të jenë në gjendje për të reflektuar në lidhje me avantazhet dhe disavantazhet e metodave kualitative dhe kuantitative dhe do të jetë në gjendje të reflektojnë dhe të bëjnë lidhjen e metodave.

 • Hulumtimi i orientuar në projekt, 5 ECTS KREDI

Konsolidimi i metodave kërkimore të orientuara për projektin kërkimor; Studimin e  metodave dhe zbatimit në fushat praktike; specializimi në fusha të ndryshme të kujdesit shëndetësor (fushë klinike, fushën ambulatore). studentët zhvillojnë dhe integrojnë  një projekt kërkimor në fushën e praktikës. Për këtë, ata do të jenë në gjendje të punojnë ne mënyrë gjithëpërfshirëse për gjendjen aktuale të hulumtimeve për fushën e temës së projektit dhe për të zhvilluar atë. Ata do të jenë në gjendje të përcaktojnë sistematikisht problemin e projektit dhe në mënyra specifike, të matshme, zgjidhjet e duhura në një kohë të dhënë.

 • Raporti i projektit, 15 ECTS KREDI

Trajnimi në praktikë dhe reflektimi i praktikës individuale në sistemin e shkollave shëndetësore. Studenti njihet me sistemin e shkollave shëndetësore për 22 javë dhe planifikon dhe punon mbi një projekt me institucionin ose organizatën, ku zbaton praktikën,sipas metodës së menaxhimit të projektit.

Semestri i IV-të

 • Tema e Masterit