/lajme_dhe_ngjarje
LAJME DHE NGJARJE


11/21/2022
SHËRBIME PSIKOLOGJIKE PA PAGES PËR STAF DHE STUDENTË TË KOELGJIT HEIMERER
Qëllimi i Zyrës:

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Psikologjike në kuadër të Kolegjt Heimerer ka të hapur Zyrën për Këshillime Psikologjike. Qëllimi i funksionalizimit të kësaj zyre është ofrimi i Shërbimeve Psikologjike pa pagese për student dhe staf të Kolegjit Heimerer. Misioni dhe vizioni i kësaj Zyre është të ruhet mirëqenia psiko-emocionale dhe sociale e studentëve tanë.

Staf i anagazhuar:

Ofruesit e shërbimeve janë pjesë e stafit të dekanatit te Fakulteti te Shkencave Sociale dhe Psikologjike, të cilët janë të trajnuar dhe me ekspertizë në fushën e psikologjisë klinike, dhe këto njohuri do të ofrohen falas për të gjithë studentët dhe stafin e Kolegjit Heimerer.

Përfituesit:

Komuniteti i studentëve dhe stafi do të kenë eksperiencën e mikëpritjes, afirmimit, tretmanit psikologjike me ekspertizë dhe konfidencë të plotë.

Shërbimet:

  • Këshillimi
  • Psikoterapi
  • Vlerësim (teste neuropsikologjike, teste të personalitetit, aftësive sociale, aftësive kognitive- intelegjenca, vëmendja, planifikimi)
  • Programe interdiciplinare në kuadër të shkencave shëndetësore të aplikuara për ofrimin e shërbimeve psikologjike intervenuese.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
+ (383) 49 947 612
+ (383) 49 947 343
info@kolegji-heimerer.eu
@2022 KOLEGJI HEIMERER