BSc. PPSH-FPI

PEDAGOGJIA PROFESIONALE NË SHËNDETËSI/FUSHA PROFESIONALE INFERMIERI

3 Vite | 180 Kredi

Programi i studimeve Bachelor Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri u mundëson të diplomuarve të kenë kualifikim profesional pedagogjik shëndetësor infermieror dhe arritjen e gradës shkencore Bachelor. Promovimi i shëndetit i kontribuon vazhdimisht ngritjes së vetëdijes së popullatës me qëllim përmirësimin dhe pasjen në kontroll të shëndetit të tyre, duke filluar nga sjelljet personale, për të vazhduar në rrethin social dhe mjedisor.

Përshkrimi i Programit

Programi studimor Pedagogjia   Profesionale   në   Shëndetësi/Fusha   Profesionale   Infermieri i jep një qasje të re sistemit të edukimit shëndetësorë dhe arsimit në Kosovë.

Pas përfundimit të suksesshëm të programit të studimeve, kandidatët janë të përgatitur të angazhohen me sukses në këto hapësira profesionale brenda sistemit shëndetësor dhe arsimor të Republikës së Kosovës, Rajonit dhe Evropës.

  • Informim, këshillim dhe edukim shëndetësor me qëllim parandalimi
  • Informim, këshillim dhe edukim shëndetësor të pacientëve
  • Ofrim autonom i shërbimeve profesionale të kujdesit infermieror në nivelin primar, sekondar dhe terciar
  • Angazhim në edukim në shkollat e përgjithshme dhe profesionale
  • Mbështetje në hulumtimin infermieror
  • Ekspertizë profesionale të problemeve infermierore
  • Veprimtari këshillimore të temave infermierore (sigurimi shëndetësor, udhëheqja e ambulancave infermierore)
  • Udhëheqje e grupeve punuese të përkujdesjes

Code Course Name Credit
Semestri i I-rë
Kujdesi Infermieror 10
Hyrje ne metodat kualitative dhe kuantitative 5
Etika dhe filozofia ne kujdesin infermieror në përputhje me legjislacionin e kujdesit 5
Kujdesi infermieror për fëmijët dhe adoleshentet 5
Lëndë Zgjedhore I (Shkrim akademik) 10
Semestri i II-të
Shëndeti Publik 5
Legjislacioni e drejta e punës dhe e edukimit 10
Bazat e menaxhimit të procesit edukativ 5
Mësimdhënia dhe mësimnxënia 10
Psikologji 5
Semestri i III-të
Kujdesi infermieror tek të moshuarit 5
Gerontologji dhe rehabilitim 5
Sociologjia e shëndetit dhe sëmundjeve 5
Pedagogjia shkollore 10
Principet e didaktikës profesionale 5
Semestri i IV-të
Organizimi, Menaxhimi dhe Udhëheqja në Shëndetësi dhe Kujdes Infermeror 5
Shkathtësitë e komunikimit dhe metodat e zgjedhura të moderimit 5
Aspektet e pedagogjisë profesionale 5
Pedagogjia për mësimin e të rriturve 5
Faza e praktikës se integruar 10
Gjuhë angleze 5
Metodologjia e procesit të punës në cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe infermieror 5
Dhimbja dhe menaxhimi i dhimbjes 5
Psikologjia e shëndetit dhe shkathtësitë bazike në këshillim 5
Semestri i VI-të
Faza e praktikës 10
Lëndë Zgjedhore II (Gjuhë Gjermane) 5
Projekti 5
Modul BSc. Diploma 10
Total Credits: 180

Faculty