We found 5 courses available for you
See
Free
All Levels

INFERMIERI

Free

INFERMIERI

8 hours
1 Lesson
All Levels
What you'll learn
Kurikula e programit është e krahasueshme me kurrikulat evropiane të programit të infermierisë. Kjo mundëson transferin dhe njohjen e diplomave në çdo vend evropian.
Aktualisht mbarë Bota është në nevojë të punësimit të 13 million infermierëve të mirëkualifikuar. Infermieria mbetet një ndër profesionet më atraktive dhe me më shumë perspektivë.
Infermierët e diplomuar në Kolegjin Heimerer janë më të kërkuarit në tregun vendor dhe ndërkombëtar.
Shkëmbimi i studentëve dhe stafit akademik me Institucione të Arsimit të Lartë në vende të ndryshme nëpër EU dhe më gjerë me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe përfitimit të eksperiencave të reja në hap me kohën dhe vazhdim të studimeve të mëtutjeshme.
Arrijnë kompetenca shkathtësi dhe njohuri që të bëjnë dallimin në treg, të jenë më të kërkuarit për punëdhënësit vendor dhe ndërkombëtar me kuotë punësimi 98%.
Sigurim dhe realizimi i praktikave profesionale të avancuara në fushën e infermierisë në institucione shëndetësore në vend dhe klinika partnere në EU. Ofrimi i të paktën një semestri praktike profesionale në klinikat gjermane.
Sigurimi i kuadrove profesionale të mirëkualifikuara për mësimdhënie në çdo modul në programin e Infermierisë.
Sigurim i literaturës bashkëkohore në gjuhën shqipe dhe gjuhë të huaja (gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane).
Ofrimi i shërbimeve me qaje: Studenti në qendër, i përfshirë në bashkëdizajnim dhe bashkëkrijim të të gjitha aktiviteteve studentore.
Të shtohet: prezantime në konferenca ndërkombëtare, shtytje dhe mbështetje e studentëve për ndërmarrësi në shëndetësi.
Arritje e kompetencës së lartë në gjuhën gjermane deri në nivelin C2. (3 vite kurse intensive falas)
Gjatë studimeve ne ofrojmë 1) Mbështetje gjatë studimeve me trajnime për shkathtësi të buta 2) Mbështetje për punë sezonale
Aktivitete jashtëkurikulare të orientuara në çështje sociale dhe shëndetësi
Free
All Levels

LOGOPEDI

Free

LOGOPEDI

18.5 hours
All Levels
What you'll learn
To promote an entrepreneurial spirit and to consider the option of setting up a company as an employment opportunity
Development of entrepreneurial skills and use of tools that equip people to work in an entrepreneurial project
Essential knowledge for those interested in managing their own business
Free
All Levels

ERGOTERAPI

Free

ERGOTERAPI

8 hours
All Levels
What you'll learn
To promote an entrepreneurial spirit and to consider the option of setting up a company as an employment opportunity
Development of entrepreneurial skills and use of tools that equip people to work in an entrepreneurial project
Essential knowledge for those interested in managing their own business
Free
All Levels

TEKNIK LABORATORI

Free

TEKNIK LABORATORI

8 hours
All Levels
What you'll learn
To promote an entrepreneurial spirit and to consider the option of setting up a company as an employment opportunity
Development of entrepreneurial skills and use of tools that equip people to work in an entrepreneurial project
Essential knowledge for those interested in managing their own business
Free
All Levels

PSIKOLOGJI

Free

PSIKOLOGJI

8 hours
All Levels
What you'll learn
To promote an entrepreneurial spirit and to consider the option of setting up a company as an employment opportunity
Development of entrepreneurial skills and use of tools that equip people to work in an entrepreneurial project
Essential knowledge for those interested in managing their own business