Stafi Akademik diagnostike

Stafi Akademik

Shkencat Shëndetësore Terapeutike/Specializimi Logopedi

PhD. Ana Poposka

Modulet: Ortopedi dhe Traumatologji, Kushtet shëndetësore II

 

 

 

 

 

 

 

PhD.Fitim Uka

Modulet: Shkrimi Akademik.

Shkencat e sjelljes.

Dëshmia e bazuar në praktikë dhe të kuptuarit e hulumtimit.

 

 

 

 

 

PhD. Cand. Naim Telaku

Modulet:

Metodat kualitative dhe kuantitative të hulumtimit

 

 

 

 

 

 

PhD. Buniamin Memedi

Modulet:

Arsyeshmëria klinike

 

 

 

 

 

 

PhD. Hajdin Thaci

Modulet:

Shkencat Biomjekësore

 

 

 

 

 

 

PhD. Gani Halili

Modulet:

Shkencat Biomjeksore

 

 

 

 

 

 

MSc.Anisa Hasani

Modulet:

Metodat specifike për TFGJ me fokus në çrregullimet e fituara të gjuhës.

Metodat specifike për TFGJ me fokus në çrregullimet e të folurit.

Çështjet etike dhe diverziteti

 

 

 

 

MSc. Fjona Bashi

Modulet:

Shkencat e gjuhës

 

 

 

 

 

 

MSc. Hatixhe Zogaj

Orientimi në multidiciplinaritet,

Procesi diagnostik.

Orientimi në terapi të të folurit dhe gjuhës.

 

 

 

 

 

MSc. Anna Zhigolli

Modulet:

Gjuhë Angleze

 

 

 

 

 

 

MSc. Ajshe Beqirovska 

Modulet:

Procesi i terapisë dhe evaluimit

Edukimi praktik procesi i planifikimit dhe trajtimit

 

 

 

 

 

MSc.Shukrije Baruti

Modulet:

Metodat specifike me fokus në çrregullimet e gëlltitjes

 

 

 

 

 

 

MSc. Sami Uka

Strukturat e sistemit shëndetësor

 

 

 

 

 

 

 

BSc. Miran Xhelili

Asistent në modulin

Procesi i terapisë dhe evaluimit

Edukimi praktik procesi i planifikimit dhe trajtimit.

Çështjet etike dhe diverziteti

 

 

 

 

BSc. Erduana Dërmaku

Asistente në modulet:

Metodat specifike për TFGJ me fokus në çrregullimet e fituara të gjuhës.

Metodat specifike për TFGJ me fokus në çrregullimet e të folurit.

 

 

 

 

 

BSc.Enteela Kamberi

Asistente në modulin :Metodat specifike me fokus në çrregullimet e gëlltitjes.