Stafi Akademik STL

Stafi Akademik

Shkencat Shëndetësore Diagnostike/Specializimi Teknik Laboratori BSc

Dr.Sc. Valon Morina

Dr.Sc. Valon Morina studimet bazike dhe ato Master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet e doktoraturës i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës.
Ka përvojë në mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë  nga viti 2009  si Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Mitrovicës. Është pjesëmarrës në shume trajnime profesionale brenda dhe jashtë vendit. Ka marrë pjesë në shumë konferenca vendore dhe ndërkombëtare me poster dhe prezantime orale .Ka të publikuara një numër  punimesh në revista të ndryshime kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është recensent i revistave ndërkombëtare Elsevier,  Polish Journal of Environmental  Studies dhe Ecotoxicology and Environmental Safety.

Kontakti: valon_morina@yahoo.com

 

 

 

 

 

PhD. Mimoza Zhubi       

PhD. Mimoza Zhubi është farmaciste e diplomuar ndërsa  studimet e doktoratës I ka të përfunduara në Universitetin e Tiranës. Është në vijim të edukimit specialistik për Biokimi Klinike.

Ka marr  pjesë në hulumtime dhe prezantime të ndryshme brenda dhe jasht vendit.

Kontakti: mimoza1717@hotmail.com

 

 

 

 

 

PhD. Izet Sadiku

Izet Sadiku është lindur më 10. 08.1968 në Prishtinë.  Ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës dhe studimet Posdiplomike të magjistraturës në fushën e sëmundjeve ngjitëse në Universitetin e Prishtinës. Studimet e dokturaturës i ka kryer në Universitetin Mjekësor të Tiranës në fushën e sëmundjeve ngjitëse. Izet Sadiku është specialist i sëmundjeve ngjitëse dhe punon në Klinikën Infektive tё Qendrёs Klinike Universitare tё Kosovёs.

Kontakti: izet.sadiku@rks-gov.net

 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Brovina

Prof. Dr. Ahmet Brovina eshte  Hematolog  dhe mesimdhenes shumëvjeçar i lëndës Mjekësi Interne  në Fakultetin e Mjekësisë. Ka qenë pjesëmarrës aktiv në forume të ndryshme të Fakultetit të Mjekësisë, MSH, dhe Klinikes Interne. Pjesëmarrës aktiv në shumë Kongrese, Simpoziume, Konferenca dhe trajnime brenda dhe jashtë vendit.

Kontakt: ahmetbrovina@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Prof. Asoc. Luljeta Begolli

Prof. Asoc. Luljeta Begolli  është specialiste e Biokimisë Klinike dhe  mësimdhënëse e rregullt në Fakultetin e Mjekësisë për lëndët Biokimi dhe Biokimi Klinike.  Pjesëmarrëse aktive në shumë aktivitete shkencore në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kontakt: lulebegolli@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

PhD. Bukurie Zhubi

PhD. Bukurie Zhubi është mjeke specialiste  e transfuziologjisë dhe punon në Institutin Kombëtar për Transfuzion. Është pjesëmarrëse në shumë aktivitete profesionale dhe shkencore ku ka të prezantuara një numër të madh prezantimesh shkencore.

Kontakt: bzhubi@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

PhD.Cand. Valdete Haxhibeqiri

PhD. Valdete Haxhibeqiri  është specialiste e Biokimisë Klinike dhe është në vijim të studimeve të doktoratës në Gjermani. Ka marr pjesë aktivisht në shumë kongrese, simpoziume dhe takime profesionale kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kontakt: valbera@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

PhD. Cand. Ardita Qerimi Krasniqi

PhD. Cand. Ardita Qerimi është në vijim të studimeve të doktoratës në Universitetin e Zagrebit. Është specialiste Patologjisë dhe Asistente e rregullt në Katedrën e Histologjisë në Fakultetin e Mjekësisë. Pjesëmarrëse në shumë aktivitete shkencore profesionale brenda dhe jashtë vendit.

Kontakt: arditaqerimi@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Dr. Shemsi Veseli

Dr. Shemsi Veseli eshë mjek specialist I Biokimisë Klinike në Kliniken e Biokimisë në SHSUK. Ka qenë zv. Minister I Shëndetësisë ndërsa aktualisht është Kryetar I Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës. Është pjesëmarrës aktiv në shumë aktivitete shkencore dhe profesionale në nivel vendor dhe ndërkombëtar.

Kontakt: shemsi.veseli@gmail.com

 

Dr. Sheremet Thaci

Dr. Sheremet Thaçi është mjek specialist I Biokimisë Klinike. Aktualisht është shef I laboratorit në Spitalin rajonal “Sheik Zayd” në Vushtrri dhe në Spitalin Amerikan, Prishtinë.

Kontakt: Shtaci2005@hotmail.com

 

 

Dr. Avni Ahmeti

Dr. Avni Ahmeti është mjek, specialist I Biokimisë Klinike. Është shef I Laboratorit në QKMF në Mitrovice.

Kontakt: dr.avniahmeti@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Shpetim Kastrati

Msc. Shpetim Kastrati studimet bazike dhe master I ka të përfunduara në FSHMN, dega Kimi. Është mësimdhënës në disa institucione arsimore dhe gjithashtu pjesëmarrës dhe trajnues në aktivitete shkencore dhe hulumtuese.

Kontakt: Shpetimkastrati84@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Msc. Petrit Sopjani

MSc. Petrit Sopjani. Studimet Master I ka përfunduar në Universitetin e Friburgut/Zvicër

Kontakt: sopjani@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Msc. Arianit Pajaziti

Msc. Arianit Pajaziti studimet Master I ka të përfunduara në Universitetin e Antwepenit në Belgjikë ndërsa ato bazike në Universitetin e Prishtinës.

Kontakt: arianitpajaziti@gmail.com